دکتر اسماعیل اسدی

دکتر اسماعیل اسدی هيات علمي دانشگاه تبريز

دکتر اسماعیل اسدی

Dr. Esmaeil Asadi

هيات علمي دانشگاه تبريز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات دما و بارش بر رواناب شرق حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
2 ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخیزداری برکاهش دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از دو شاخص SSI , SPEI (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل تشخیص ویژگی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 انتخاب مناسب ترین مدلهای GCM گزارشهای ارزیابی چهارم، پنجم و ششم IPCC (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی اثرات تغییراقلیم بر روی برخی پارامترهای جوی ایستگاه هواشناسی چهریق علیا سلماس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
7 بررسی اثرات تغییراقلیم به کمک ابزار ریزمقیاس نمایی LARS-WG؛ (مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 بررسی تغییرات بارش و جریان حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 بررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری و قلیائیت آب زیرزمینی دشت شبستر برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی رطوبت خاک و تنش آبی وارده به گندم دیم و سطح استحصال آب در دشت زنجان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 بررسی نقش بارش بر تامین نیاز آبی، عملکرد و میزان تنش رطوبتی محصولات غالب دیم دشت زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر- تعرق استاندارد شده (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، سراب و مراغه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 پایش خشکسالی حوضه آبریز لیقوان بر اساس شاخص های خشکسالی SPEI و SPI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 پایش روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب سطحی حوضه سیمینه رود (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
15 پهنه بندی خشکسالی و انتخاب مناسب ترین شاخص در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
16 پیش بینی تغییرات بلندمدت دما و بارش آینده شهرستان اردبیل بر اساس خروجی مدل CMIP۶ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 تخمین تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از مدل CRD ( مطالعه موردی : زیرحوضه صوفی چای ) (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
18 تخمین حداکثر بارش محتمل (PMP) در اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 تخمین روند دراز مدت ذخیره آب زیرزمینی با استفاده از داده های دبی رودخانه (مطالعه موردی: حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 تعیین جریان پایه رودخانه لیقوان به منظور ارزیابی جریان زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 شناسایی پهنه های مستعد ذخیره سازی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 کارایی توابع توزیع احتمال ترکیبی در مدل سازی توزیع سرعت باد (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
23 مدل سازی تبخیر از تشت به روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
24 مدل سازی و بررسی تغییرات تبخیر از تشت و نقش آن در کاهش رواناب (مطالعه موردی: حوضه لیقوان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
25 مدلسازی تراز آب دریای خزر با استفاده از مدلهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
26 مدیریت رواناب سطحی با رویکرد سازگاری با خشکسالی جهت تامین بخشی از نیاز آبی فضای سبز (منطقه مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
27 معرفی شاخص های کمی و کیفی موثر بر آبخوان ها در راستای توسعه ی پایدار منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران