دکتر حسن احمدی گاولیقی

دکتر حسن احمدی گاولیقی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن احمدی گاولیقی

Dr. Hasan Ahmadi gavlighi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 39
2 بررسی تاثیر افزودن نشاسته استیله بر روی ویژگی ریولوژی خمیر و کیفیت نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 3
3 تاثیر اسانسهای رزماری، آویشن، مرزه، ویتامین E و روغنهای گیاهی بر سیستم ایمنی و میکروبیولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 2
4 تاثیر سطوح مختلف روغن کلزا و اسانس آویشن باغی بر عملکرد، صفات ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تانناز بر گرفتگی غشایی فرآیند عصاره آبی پوست پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر گرمایش اهمی بر ویژگیهای مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 ارزیابی اثر ماده فعال سطحی اسپن 85 بر عملکرد و رفتار گرفتگی غشای PVDF درتغلیظ اسیدهای چرب امگا- 3 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی پتانسیل پریبیوتیکی صمغ کتیرای هیدرولیز شده با پکتیناز بر باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط in vitro (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 استخراج همی سلولز و شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده آن از هسته خرما (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
6 بررسی روند تغییرات محصول تولید شده در طی هیدرولیز نشاسته به وسیله ی آنزیم های آلفاآمیلاز و دکستروزایم با دی الکتریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
7 بهینه سازی استخراج پکتین پوست انار به روش گرمایش اهمیک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 بهینه سازی تولید آنزیم تانناز از قارچ پنی سیلیوم بومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
9 تاثیر جایگزینی صمغ کتیرا به جای چربی در سوسیس کم چرب و برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 تاثیر روش های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و خواص پکتین استخراجی ازضایعات پرتقال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 تأثیر الیسیتوری سلنیوم بر تولید متابولیت های ثانویه در سلول های جدا کشت گون(Astragalus verus) (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
12 تولید ایزوله پروتئین ماهی ساردین و تاثیر متغیرهای زمان، نوع آنزیم و نسبت آنزیم به سوبسترا بر درجه ی آبکافت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 غنیسازی فرآوردههای گوشتی با امگا- 3 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 کاربرد نشاسته های اصلاح شده در پخت نان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 کوتاه ترین زمان خشک کردن پوست سیب زمینی با پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 نشاسته های اصلاح شده و کاربرد آن در فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران