دکتر افشین اشرف زاده

دکتر افشین اشرف زاده دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان

دکتر افشین اشرف زاده

Dr. Afshin Ashrafzadeh

دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص اکو-بهره وری در واحد عمرانی F۱ از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
2 ارزیابی عملکرد الگوریتم بیشینه T و F تاوانیده در کنترل کیفی سری های زمانی اقلیمی ماهانه و روزانه در سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت تالش با استفاده از مدل آسیبپذیری DRASTIC اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
4 برآورد سطح برگ بوته ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 3
5 بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
6 بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی شوری آب های زیرزمینی دشت گیلان با توجه به پارامترهای شوری موثر و بالقوه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی عدم قطعیت مدل های داده مبنا در پیش بینی دبی ماهانه حبله رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
9 بررسی کفایت شبکه زهکشی شهر ماسال و ارایه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم افزار MIKESWMM (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی نقش ریزمقیاس سازی و روش محاسبه ی تبخیر- تعرق مرجع در تحلیل اثر تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
11 بررسی و آنالیز مدل آسیب پذیری آبخوان با استفاده از توابع متعامد تجربی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
12 بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
13 بهینه سازی تخصیص منطقه ای منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود با رویکرد عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
14 پهنه بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب های زیرزمینی دشت گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
15 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
16 پیش بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
17 پیش بینی کم آبی ماهانه با استفاده از یک مدل استوکستیک و سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
18 تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
19 تاثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
20 تحلیل فنی-اقتصادی آبیاری خورشیدی: مقایسه با منابع متداول انرژی در آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 2
21 تخصیص عادلانه منابع آب با کاربرد تئوری آنتروپی شانون در روش برنامه ریزی سازشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
22 تخمین پارامترهای کیفی آب خوان دشت گیلان با استفاده از آزمون گاما و مدل-های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
23 توسعه مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی در مدیریت آب کشاورزی نواحی خارج از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود با تعیین بارش موثر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
24 شبیه سازی نوسانات تراز آب با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 72
25 طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب پذیری آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
26 کاربرد رینگ مروس و مگنت برای آبشویی متناوب و پیوسته کاتیون های خاک شور با استفاده از منابع مختلف آب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
27 کاربرد مدلسازی در مدیریت رابطه پیوندی آب، غذا و انرژی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
28 گزارش فنی: بررسی اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوزه آبخیز حبله‌رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
29 مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبخیز حبله رود با ترکیب مدل های SWAT و WEAP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
30 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره ای با پلان ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
31 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تراز کف کانال بالادست بر ضریب دبی جریان در سرریز پلان کنگره ای- ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
32 مقایسه تبخیر- تعرق واقعی محصول MOD۱۶ و شبیه سازی شده توسط مدل SWAP (مطالعه موردی: مزارع تحت کشت ذرت در استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN ZAYANDEROOD WATERSHED: A HISTORICAL REVIEW (CASE STUDY: LENJAN REGION) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
2 آشکارسازی تأثیر نوسانات بارش ماههای خشک سال در پیشبینی خشکسالی ایران برپایه شاخص دهکها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
3 اثرات کشت مستقیم زیر مالچ گیاهی بدون کاربرد شخم بر کاهش تبخیر و تعرق در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی درحوضه آبخیز حبله رود با استفاده از مدل LARS-WG (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
5 ارزیابی پایگاه داده ERA۵ در تخمین بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر آب سبز و آبی در تولید برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 ارزیابی تاثیر خشکسالی کشاورزی بر تراکم پوشش گیاهی با استفاده از مدل هیدرولیکی SWAT و تصاویر سنجیده مودیس (مطالعه موردی:نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی تولیدات ماهوارهای آب قابل بارش از سنجنده ی مادیس با داده های زمینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
9 ارزیابی تولیدات ماهوارهی TRMMدر برآورد میزان بارندگی در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
10 ارزیابی خروجی مدل های گردش عمومی جو به منظور پیشبینی تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 ارزیابی رواناب حوضه آبریز فومنات تحت تاثیر تغییر کاربری با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 ارزیابی سناریوهای مدیریتی درحوضه فومنات با استفاده ازمدل WEAP(مطالعه موردی: زیرحوضه سیاهرود ) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
13 ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای در تعدادی از باغ های کیوی شرق استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
14 ارزیابی سیستمهای سنجش از دور فعال و غیر فعال در تخمین بارش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
15 ارزیابی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر و مدل هیدرولوژیک SWAT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
16 ارزیابی عملکرد شبکههای عصبی مصنوعیMLP و RBF در برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع دراستان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی دشت قزوین برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
18 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت گیلان برای مصارف شرب با ترکیب روش های منطق فازی و کریجینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
19 ارزیابی مدل استوکستیک ARIMA درمدلسازی شاخص بارش استاندارد شده و پیش بینی خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه پلرود گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 ارزیابی مدل های GCM تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در پیش بینی تبخیر -تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
21 ارزیابی مدلهای GCM و سناریوهای مختلف تغییر اقلیم درشبیه سازی داده های هواشناسی مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
22 ارزیابی مدیریت توزیع آب در واحد عمرانی D2 در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه قرنقو در حوضه سفیدرود با استفاده از روش های هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 استفاده از فناوری نوین سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل و واقعی در دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
25 انتخاب راهبردهای توسعه کم تخریب در زیرحوضه های شهری به روش تحلیل چند معیاره تاپسیس (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 برآورد دبی مقطع پر در رودخان ههای شنی، مطالعه موردی: رودخانه پلرود در استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 براورد ناپارامتری توزیع بارشهای ماهانه به منظور تشکیل سریهای زمانی شاخص بارش استاندارد شده و ارزیابی خشکسالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ترازهای مختلف رسوبگذاری بر ضریب دبی جریان در سرریزهای خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی برخی ویژگی های برگ رقم های ذرت در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
30 بررسی خشکسالی حوضه آبریز سفیدرود با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
31 بررسی داده های بارش ماهواره ای GPM و ERA۵ با داده های زمینی بارش در مقیاس روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفید رود) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
32 بررسی راندمان انرژی پمپاژ آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فومنات- استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
33 بررسی روند تغییرات شوری آب های زیرزمینی دشت مازندران در یک دوره آماری بلند مدت 21 ساله (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
34 بررسی شوری آبهای زیرزمینی استان گیلان از نظر مصارف کشاورزی با توجه به هدایت الکتریکی (EC) و دو پارامتر شوری موثر (ES) و شوری بالقوه (PS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 بررسی عملکرد سیستم زهکشی سیلاب شهری با استفاده از شهرسازی کامپیوتری (مطالعه موردی: شهرستان ماسال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
36 بررسی و آزمون عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در پی شبینی دبی روزانه خروجی از حوضه آبریز دارای رژیم برفی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
37 بررسی و مقایسه عملکرد مدل های استوکستیک و نروفازی در پیش بینی حداقل جریان ماهانه رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بهینه سازی شبکه های دفع آب های سطحی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک خودانطباقی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
39 بهینه سازی مدیریت آب کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود تحت عدم قطعیت چندگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 بهینه سازی موقعیت، حجم و ابعاد سازه های تخلیه مخازن نگهداشت و تاخیر در شبکه های جمع آوری آب های سطحی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 پهنه بندی خشک سالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص بارندگی استانداردشده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 پهنه بندی سیلاب و تعیین منحنی دبی اشل رودخانه چافرود در استان گیلان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 پهنه بندی شوری آبهای زیرزمینی استان گیلان از سال 1382 تا 1385 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
44 تحلیل رفتار هیدرولیکی سرریزهای پلان کنگرهای- ذوزنقه ای در ارتفاع های رسوب گذاری مختلف (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 تحلیل سری زمانی روزانه مشخصات فیزیکی ابرها (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
46 تخصیص بهینه منابع آب آبیاری و زمین در شبکه آبیاری و زهکشی سفید رود با استفاده از مدل پویایی سیستم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
47 تخمین تبخیر روزانه همراه با تحلیل حساسیت پارامترها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
48 تعیین رابطه دما و سطح پوشش برف با آبدهی درحوضه های آبریز رودخانه استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 تعیین راهبردهای سازمانی در جهت احیای تالاب هورالعظیم با استفاده از مدل های SWOTو Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تعیین سهم رواناب ناشی ازذوب برف درآورد رودخانه پلرود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش رواناب IHACRE و بررسی اثر پس پردازش پایگا های داده های جهانی بارش بر مدل سازی بارش رواناب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
52 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES (مطالعه ی موردی: زیر حوزه های استان گیلان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
53 شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با مدلهای هیدرولوژیکی (مطالعه موردی حوضه ناورود گیلان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
54 شبیه سازی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از برنامه ریزی بیانژن، شبکه تصمیم گیری بیزین و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
55 طراحیسیستم جمعآوری و هدایتسیلابهای شهری با استفاده از WMS مطالعه موردی: شهر رودبنه در استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
57 کاربرد روش برآورد هسته ای چگالی در شبیه سازی برخی سریهای زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی برای تخصیص بهینه منابع آب آبیاری و زمین تحت عدم قطعیت چندگانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
59 مدلسازی تغییرات تراز آب زیرزمینی در بخشی از دشت گیلان با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 مدلسازی حوضه آبریز حبله رود با استفاده از مدل هیدرولوژیک SWAT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
61 مطالعه آزمایشگاهی ارتفاع رسوب گذاری بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای پلان کنگرهای-ذوزنقه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
62 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تغییر هندسه و ارتفاع رسوب گذاری بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای پلان کنگرهای- مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 معرفی و کاربرد سامانه ی سنجش از دوری موتور زمین گوگل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 مقایسه بارش برآورد شده از ماهوارهی GPM ، رادار هواشناسی داپلر و مدل پیش بینی بارش WRF با داده های ایستگاه های زمینی در استان گیلان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 مقایسه پهنه بندی شوری آب های زیرزمینی دشت مازندران در دو سال 1365 و 1392 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
66 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- فازی در پی شبینی دبی متوسط ماهانه حوضه آبریز دارای رژیم برفی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
67 واسنجی و ارزیابی مدلهای مبتنی بر دما جهت برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران