دکتر راضیه لک

دکتر راضیه لک

دکتر راضیه لک

Dr. Razieh Lak

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی رسوبات رودخانه ای دانه بندی شده به فلزات سنگین مطالعه موردی:رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
2 ارزیابی آلودگی نهشته های تالاب های جنوب و سواحل باختری دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 2
3 ارزیابی پتانسیل عناصر اقتصادی شورابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 4
4 ارزیابی توسعه یافتگی توده های کارستی دیمه و پیرغار براساس تحلیل هیدروگراف چشمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
5 ارزیابی خطر آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه های غرب و جنوب غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 32
6 ارزیابی دقت مدل هیبرید برنامه ریزی بیان ژن - منطق فازی در برآورد خطر فرونشست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
7 ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 34
8 بازسازی پالئوهیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ی ارومیه در کواترنری (با مطالعه ی پادگانه های دریاچه ای) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
9 بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
10 بازسازی محیط رسوبی هولوسن مانداب عینک باشواهد رسوب شناسی و ژئوفیزیک (غرب شهر رشت، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 3
11 بازسازی محیط های رسوبی هولوسن دریاچه مهارلو با شواهد رسوب شناسی و کانی شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی تغییرات اقلیم گذشته بر اساس کانی شناسی رس ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
13 بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه نگور) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) براساس نانوپلانکتون های آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی تغییرات زمین ریخت شناسی (ژئومرفولوژی) و رسوب شناسی بخش های ساحلی و کم ژرفای کشور امارات در اثر ساخت جزایر مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
16 بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی و ویژگی‎های رسوب گل‎فشان ناپگ، مکران، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
17 بررسی زیست محیطی -رسوب شناسی مناطق ساحلی دریای مکران ایران (جنوب استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 4
18 بررسی غلظت فلزات در رسوبات سطحی دریای خزر در امتداد نیم خط های کپورچال، بندرانزلی و کیاشهر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
19 بررسی نقش سیستم گسلی شرق گسل زندان در زایش محدوده جدید گل فشانی ایران (شرق تنگه هرمز) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی نهشته های بادی بستر پلایای گاوخونی در طول پلیئستوسن پایانی و هولوسن (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 3
21 بررسی هیدروژئوشیمی، تعیین منشا و نحوه تکامل شورابه دریاچه حوض سلطان قم (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
22 پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
23 پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 4
24 پیشنهاد تغییرات جزئی در نمودار تکامل شورابه، ارائه شده توسط اگوستر و هاردی با بررسی شورابه دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
25 تاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
26 تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 2
27 تحلیل ژئوشیمی و پالینولوژیکی رسوبات دریاچه گهر و شناسایی آب و هوای دیرین زاگرس مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
28 تحلیل عوامل موثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازه زمانی ۱۹۵۵-۲۰۱۶ (مطالعه موردی: قاعده دلتای اروندرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
29 تعیین سیستم تراکت، نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی بااستفاده از پارامتر­های راک اول (مثال­هایی از سازند پابده، زیر زون رزن – آبگرم و رسوبات بستر خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
30 تکامل بخش ایرانی دلتای اروند طی هولوسن با استفاده از شواهد رسوبشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 4
31 تلفیق زمین آماری مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک در نهشته های کواترنر پهنه های ساحلی غربی و شرقی بخش جنوبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 1
32 رسوب شناسی سواحل غرب خلیج نایبند و رسوبگذاری رسوبات کربناته در بندر صیادی عسلویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 6، شماره: 11
33 رسوب شناسی و کانی شناسی رسوبات هولوسن دریاچه حوض سلطان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
34 رسوب شناسی و محیط رسوبی دیرینه آبرفت های کواترنر با تلفیق داده های رسوب شناسی و روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی: منطقه کوچصفهان استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
35 رسوب شناسی و محیط های رسوبی تالاب های جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
36 رسوب شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی توالی کواترنری پایانی رسوبات بستر پلایای گاوخونی با نگاهی بر اقلیم دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 47
37 ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
38 ژنز میکرولندفرم های پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
39 شناسایی منبع اقتصادی تیتانیم و تعیین منشا آن در رسوبات ساحلی منطقه لاریم و فرح آباد (استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 3
40 شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
41 شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشا رسوبات گلفشان های سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
42 شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 55
43 عنوان: بررسی کانی شناسی رس خاک در مواد مادری مختلف در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
44 کاربرد ترکیب ژئوشیمیایی در تعیین سنگ مادر رسوبات تخریبی: مطالعه موردی از رسوبات جنوب و باختر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 2
45 مدل سازی مخروط افکنه کواترنری با استفاده از داده های رسوب شناسی و ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) در جنوب شرق شهر یزد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
46 مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
47 مطالعات پالئولیمنولوژی و علل کاهش ناگهانی تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 4
48 مطالعات ژئوشیمی و ژئوبیوشیمی زیست محیطی بر روی خاک کشاورزی و گیاه برنج در شهرستان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
49 مطالعه اشکال و رسوبات بستر تنگه خوران (لافت-پهل)، شرق خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 4
50 معرفی و بررسی سایت گل فشانی نژاد افضلی،گل فشان های گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین گردشگری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
51 مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیر اشباع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
52 مقایسه رخساره های رسوبی هولوسن پلایاهای حوض سلطان و گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 2
53 مقایسه‎ی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان و حوض سلطان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 2
54 منشایابی و پراکنش فلزات سرب، مس، روی، نیکل، کروم و وانادیم در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 1
55 نانوپلانکتون های آهکی در رسوبات هولوسن خلیج فارس (بندر شهید رجایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
56 نقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Geochemical Approach to the Palaeo Coastline Reconstruction in southern Khuzestan Plain (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
2 ASSESSING SEDIMENT QUALITY OF ASSALUYEH AND BASSATIN ESTUARIES (NAYBAND BAY, BUSHEHR PROVINCE) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 آلودگی رسوبات خور بساتین، خلیج نایبند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
4 اثر اختلاط آب شور و شیرین در دهانه رودخانه های شمال غربی خلیج فارس بر ژئوشیمی رسوبات بستر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
5 اثرات فعالیت های مهندسی در انباشت آلاینده ها و رسوب در رودخانه گاوبندی و خور بساتین (استان بوشهر) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی زیست محیطی فلزات بالقوه سمی در رسوبات بستر شمالغرب خلیج فارس (محدوده استان بوشهر) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
7 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 اکولوژی، رسوب شناسی و محیط رسوبی خورهای دریای عمان (سواحل ایرانی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 بررسی اثر آلودگی فلزات سنگین ناشی از فعالیتهای نفتی درخلیج فارس بر روی رسوبات کربناته بستر دریا (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 بررسی اجزای رسوبی و مورفومتری رسوبات کواترنری با مطالعه مغزه های رسوبی غرب دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
11 بررسی الگوی توزیع و منشا رسوبات در بستر فلات قاره دریای عمان (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 بررسی امکان تشکیل ریف در نواحی شمال غربی خلیج فارس به روش مطالعه رسوبات سطحی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی پراکندگی مواد آلی دررسوبات سطحی شمال غرب خلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 بررسی تاثیر نوسانات سطح آب دریای مازندران بر سواحل شمالی ایران جهت کمک به تعیین جریم مناسب (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
15 بررسی تاثیرات فاز کوهزایی پاسادنین برنهشته های سازند هزار دره در خاور تهران با استفاده از تحلیل فابریک ایمبریکاسیون در جریانهای کهن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
16 بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر(مطالعه موردی: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
17 بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
18 بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه محدوده استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
19 بررسی ژئوشیمی عناصضر کم یاب در ناحیه شهرستان سردشت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
20 بررسی ژئوشیمیائی رسوبات بستری مناطق شمال غربی خلیج فارس از دیدگاه عناصر آلاینده محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 بررسی ژئوشیمییایی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه شهرستان قره ضیاء الدین در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
22 بررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بررسی شدت آلودگی عناصر سمی در ناحیه کوهستانی بین شهرستان های ارومیه و اشنویه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
24 بررسی منشا آلودگی های زیست محیطی خلیج چابهار براساس مطالعه رسوبات بستر خلیج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
25 بررسی منشا آلودگیهای زیست محیطی در فلات قاره دریای عمان (منطقه طاهرویی) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی منشاء رسهای دریاچه ارومیه بر اساس مطالعه مغزه های بدست آمده از بستر و نمونه های حاصل از رودخانه های منتهی به دریاچه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
27 بررسی میزان، پراکندگی و تعیین منشأ عناصر سنگین Pb,Cr,Ni,Cu,Zn,V در روسوبات آبراهه خورموسی" شمال غربی خلیج فارس" (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی نوسانات سطح آب دریای کاسپین و تغییرات زبانه ماسه ای میانکاله (۲۰۲۱ - ۱۹۷۵) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
29 پایش روند تحول و تغییر درصد عناصر اصلی شورابه دریاچه ارومیه در بازه زمانی 3 ماهه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
30 پایش روند تحول و تغییر درصد عناصر اصلی شورابه دریاچه ارومیه در بازه زمانی 3ماهه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
31 پهنهبندی توسعه کارست سطحی از دیدگاه ژئومورفولوژی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی توده های کارستی پیرغار و دیمه در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
32 تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریان های دریاچه ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
33 تغییرات خط ساحلی شبه جزیره میانکاله و ارزیابی نوسان های آبی خلیج گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
34 تغییرات هیدروژئوشیمی و تیپ شورابه دریاچه اورمیه در ۶ سال اخیر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
35 توالی رسوب گذاری عناصر اقتصادی موجود در شورابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 رسوب شناسی سازندهزاردره در خاور تهران از انتهای پارک سرخه حصارتا کیلومتر5جاده تهران جاجرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
37 رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی فلات قاره دریای عمان در منطقه گتان(غرب جاسک) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
38 رسوب شناسی و شناسایی کانیهای تشکیل دهنده رسوبات هولوسن دریاچه حوض سلطان قم (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
39 رسوب شناسی، محیط رسوبی و شناسایی مجموعه های ریفی درفلات قاره دریای عمان (منطقه جاسک) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 ژئوشیمی رسوبی خلیج چابهار (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
41 ژئوشیمی عناصر در حوزه آبریز رودارس ناحیه شهرستان پلدشت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
42 ژئوشیمی عناصر در ناحیه شهرستان بوکان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
43 ژئوشیمی و منشأ فلزات سنگین در رسوبات شمالغرب خلیج فارس (محدوده استان بوشهر) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
44 ژیوشیمی رسوبی و تفکیک عناصر مختلف بر اساس ژنز، در رسوبات بادی دشت خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 ژیوشیمی رسوبی و تفکیک عناصر مختلف براساس ژنز، در رسوبات بادی دشت خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
46 شناسایی و تعیین منشا منیزیت در رسوبات بستر دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
47 محاسبه سرعت ته نشینی نمک دردریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
48 مسیر ژئوشیمیایی تکامل شورابه دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
49 مطالعات رسوب شناختی نهشته های عهدحاضر بسترخلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
50 مطالعات رسوب شناسی تحلیلی پیرامون سازند هزاردره در خاور تهران تا کیلومتر 5 جاده تهران - جاجرود (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
51 مطالعات رسوب شناسی، زمان نگاری نسبی و تعیین جهت جریانهای کهن در نهشته های کواترنری منطقه کردان(باختر کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
52 مطالعات کانی شناسی کاربردی کانی های رسی رسوبات دریاچه ارومیه با هدف بازسازی دیرینه اقلیم هولوسن (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
53 مطالعه ژئوشیمی فلزات سنگین در رسوبات بستر مانگرو، منطقه بندر خمیر (باختر بندرعباس) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
54 معرفی چشمه تراورتنی سورت اورست کیاسر مازندران به عنوان یک ژئوپارک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
55 مقایسه تاثیرات فاز کوهزایی پاسادنین بر نهشته های سازند هزاردره در خاور تهران در جهت باختر به خاور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
56 منشا عناصر زیست محیطی در پهنه های جزرومدی دریای عمان(گابریک) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
57 مینرالوژی رسوبات منطقه کم عمق زیر حد جزر و مدی جنوب استان هرمزگان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
58 نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در شکل گیری فروچاله ها و شق های دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
59 نگرش بر مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن با مقایسه پتانسیل شورابه دریاچه ارومیه و ظرفیت های مشابه در دریاچه بزرگ نمک آمریکا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
60 هیدرژئوشیمی و تعیین تیپ آب های ورودی به دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین