دکتر محمود قدیری

دکتر محمود قدیری معاون پشتیبانی سازمان آتش نشانی استان تهران

دکتر محمود قدیری

Dr. Mahmoud Ghadiri

معاون پشتیبانی سازمان آتش نشانی استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 40
2 تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری نسبت به بحران؛ مسئله ای از جامعه یا برای جامعه؟ مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
2 آنالیز سیر زمانی تخلیه اضطراری یک ساختمان بلند مرتبه در قیاس با نمودار زمانی سیرکلاسیونی دود و گازهای ناشی از حریق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
3 ارائه الگویی جهت مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر اردکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی شهر بجنورد در برابر زلزلهبا استفاده از مدل چند معیاره فضایی در GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی پایداری نهادی- کالبدی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 ارزیابی تطبیقی پایداری زیست محیطی شهربوشهربا مناطق شهری کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 ارزیابی عملکرد جمعیتی و اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه ناحیه ای مطالعه موردی: شهر کوچک اقلید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 ارزیابی میزان رضایتمندی خانوارهای شهر بم از بازسازی پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
10 ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
11 ارزیابی نقاط قوت سیاستهای تشویقی دولت در نوسازی مساکن بافت فرسوده مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
12 الگوی نوین تخلیه ساختمان های بلند مرتبه به وسیله آسانسورهای آتشنشان و لابی های مرتبط با آنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
13 بررسی اهمیت سامانه های کنترل دود در ساختمان ها و معرفی کتاب مهندسی کنترل دود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
14 بررسی تحولات نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
15 بررسی توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهر کنارک بر اساس راهبرد رشد هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
16 بررسی عوامل حفظ، احیا و بازآفرینی بافت های تاریخی کشور به منظور بهره وری مناسب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
17 بررسی میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر شیراز در برابر زلزله و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی - اجتماعی، سال 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
18 تبیین اثرات مشارکت شهروندی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر نایین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
19 تبیین افتراق اجتماعی- فضایی آسیب‌پذیری کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 تحلیل آمادگی واکنش و رویارویی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
21 تحلیل الگوی تجمع و پراکندگی جمعیت و فعالیت در شهرها مطالعه موردی:شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی درGIS مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
23 تحلیل تطبیقی وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارها و بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
24 تحلیل تفاوت کیفیت منظر و بهداشت محیط محلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 تحلیل تفاوت میزان آسیب‌پذیری فیزیکی بافت های منظم و ارگانیک شهر کرمان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
26 تحلیل تفاوت میزان آمادگی ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر اردکان (یزد) در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
27 تحلیل درجه همه جانبه نگری برنامه های پنجساله توسعه کشور به کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
28 تحلیل رابطه آسیب پذیری فیزیکی و شاخصهای اجتماعی - اقتصادی شهربجنورد دربرابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
29 تحلیل رابطه آسیبپذیری ساختمانی مساکن شهر سیرجان در برابر زلزله و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
30 تحلیل رابطه دانش و نگرش ریسک خانوارها و آسیب پذری فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی شهر زنجان) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
31 تحلیل رابطه کیفیت ساخت و ساز با شاخصهای اجتماعی شهر بجنورد با رویکرد آسیبپذیری نسبت به زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
32 تحلیل رابطه کیفیت فیزیکی - کالبدی و ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی خانوارهای شهربم پس اززلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
33 تحلیل رابطه کیفیت فیزیکی- کالبدی و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارهای شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
34 تحلیل ساخت مسکونی - اکولوژیک شهر بندرعباس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
35 تحلیل ظرفیت ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
36 تحلیل ظرفیت شهر اقلید در توسعه ناحیه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
37 تحلیل میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر قیر و کازرین در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهرشیراز دربرابر خطر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
39 تحلیل میزان رضایت مندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
40 تحلیل و ارزیابی گردشگری در پایداری اقتصاد مناطق روستایی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
41 تحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری شهر بم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
42 تحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارهای شهر شوشتراز دید گردشگران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
43 تحلیل وضعیت خدمات و تسهیلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
44 تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
45 تحلیلی برارتباط مدیریت سوانح طبیعی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 تفاوتهای اجتماعی - فضایی اسیب پذیری شهر تهران نسبت به خطر زلزله و رهنمودهای آن برای سیاستگذاری کاهش اسیب پذیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 سنجش درجه ریسک زلزله استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
48 کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله؛ ضرورت نگرش همه‌جانبه در برنامه‌های توسعة پنجسالة ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
49 کیفیت رویکرد برنامه های توسعه کشورهای اسلامی به آسیب پذیری دربرابر زلزله ارزیابی برنامه پنجم ایران اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
50 مدیریت آسیب پذیری برای کاهش بحران زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
51 مقدمه ای برآینده نگری قنات و ارائه سناریوی پیشنهادی با تاکید بر حکمرانی آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
52 میزان تعادل نظام شهری استان یزد طی سالهای 35تا85 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری