سلیمان جمشیدی

 سلیمان جمشیدی

سلیمان جمشیدی

Soleyman Jamshidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوآللوپاتی پسمانهای سورگوم جارویی و تأثیر آللوپاتیک آن بر گندم، جو و گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اث رمحلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رویشی سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
3 اثر پرایمینگ بر بهبود خصوصیات رشد بذور پیاز در سطوح مختلف پیر ی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 اثر تیمارهای کودهای شیمیایی در مقایسه با کود حیوانی بر عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی به لیمو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی سرخارگل Echinacea (L.) Moench) purpurea در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر ضدباکتریایی اسانس گل و غصاره اندامهای گیاهی سرخارگل بر باکتریRalstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر ضدقارچی اسانس اسطوخودوس و جاشیر روی قارچ های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
8 اثر متقابل محلول پاشی برگی سطوح مختلف سالیسلیک اسید و اندام گیاهی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل )Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثر محلول پاشی غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر عملکرد سرخارگل )Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
10 اثر مصرف متانول در زمان های مختلف بر عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر مصرف متانول در زمان های مختلف بر عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
13 ارزیابی برهمکنش اتواللوپاتیک درون گونهای ریشه در چند رقم گندم نان متداول در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
14 ارزیابی تاثیر پیش تیمار پرایمینگ بذربرشاخصهای جوانه زنی بذرعدس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
15 ارزیابی تأثیر دماهای مختلف بر ویژگیهای مختلف ارقام نخود در مرحله 4 برگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
16 ارزیابی خودمسمومی درون و بینواریتهای در چند اکوتیپ یونجه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
17 بررسی اثر آللوپاتیک یونجه ، مریم گلی اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 بررسی اثر آللوپاتیک یونجه، هزینگلی، اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 بررسی اثر بازدارندگی عصاره الکلی گیاه سنبل بیابانی ترکمنستانی بر روی باکتری عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
20 بررسی اثر بازدارندگی عصارههای مختلف پنچ گونه گلسنگ روی باکتری Ralstonia solanacearum عامل پوسیدگی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
21 بررسی اثر تاریخ کاشت در عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و فوزاریوم سنبله ارقام و ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی (Phaselous Vulagr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی اثر ضدباکتریایی غلظت های مختلف اسانس مرزه به منظور کنترل ارگانیک باکتری های عامل پوسیدگی سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 بررسی تاثیر تاریخ کاشت برعملکرد اجزای عملکرد وامکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه گندم در دشت مغان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
25 بررسی تاثیرعلفکش های پیش رویشی وپس رویشی درکنترل علف های هرز کشت دوم سویا در منطقه مغان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
26 بررسی تأثیر آللوپاتیک غلظت های مختلف عصاره برگ علف هرز تاج خروس روی پنج رقم سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
27 بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی سورگوم جارویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
28 بررسی رابطه رگرسیونی مصرف متانول با رشد و عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
30 پویایی خاصیت آللوپاتیک ریشه و شاخ و برگ سورگوم جارویی بر گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
31 تاثیر تراکم کاشت برشاخصهای عملکرد ارقام نخود درمنطقه میانه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
32 تأثیر پیش تیمار بر جوانه زنی و رشد اولیه ذرت با سطوح مختلف پیری زودرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 تأثیر چند قارچکش متداول بر خصوصیات جوانه زنی چند رقم برنج ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
34 تأثیر کاربرد کودهای فسفره و محلولپاشی با کلرید کلسیم بر بیماری پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
35 تعیین کمیت و کیفیت ترکیبات فنلی قیاق و واریته های متداول سورگوم زراعی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 کنترل بیولوژیک باکتری های عامل بیماری پوسیدگی سیب زمینی با استفاده از اسانس گیاه دارویی مریم گلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 مدلسازی عددی نسل جدید سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
38 مطالعه اثر اتوآللوپاتیک اندام های مختلف گیاهی بر خصوصیات جوانه زنی در چهار رقم برنج ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
39 مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی رازیانه بر روی باکتری Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
40 مقایسه اثر بازدارندگی دو گیاه رازیانه و گزنه روی باکتری Ralstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم