مه نوش مقدسی

 مه نوش مقدسی

مه نوش مقدسی

Mahnoshe Moghadasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر تبخیر برشوری دریاچه ارومیه با استفاده ازالگوریتم سنجش از دوری SEBS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی:حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 ارزیابی اثر تغییراقلیم و فعالیتهای انسانی برخشکسالی هیدرولوژیکی حوضه زرینهرود ومقایسه خصوصیات خشکسالی پس از اجرای راهکار سازگاری در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
4 ارزیابی الگوریتم سنجش از دوری SEBS در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی:دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 ارزیابی پیامدهای بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
6 ارزیابی تبخیر برآورد شده از سطوح آزاد آب با استفاده از الگوریتمهای سنجش از دوری SEBS و SEBAL (منطقه مطالعاتی: دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
7 ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT(مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی مدل درخت تصمیمM 5 و مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق از ترکیب دادههای زمینی و سنجش از دوری مطالعه موردی: حوزه آبریز دریاچه ارومیه- ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
10 استفاده از پساب در کشاورزی برای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
11 برآورد تبخیر تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR و الگوریتم SEBS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 برآورد تبخیرو تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی محدوده ی مطالعاتی اندیکا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بررسی تغییرات مکانی شوری آب های زیرزمینی استان تهران (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
15 بررسی کارایی و عملکرد طوقه در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
16 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص ترکیبی عملکرد مخزن (MSUI) (مطالعه موردی سیستم آب زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
17 تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
18 طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از مفهوم تئوری آنتروپی (مطالعه موردی دشت گتوند- عقیلی) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 محاسبه میزان بهره وری آب کشاورزی در اراضی نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 مدلسازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و یک مدل ترکیبی مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
21 مروری بر حکمرانی آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
22 هیدروپلتیک آبخوان های مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب