بلقیس باورصاد

 بلقیس باورصاد

بلقیس باورصاد

Belgheys Bavarsad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.