دکتر یداله دادگر

دکتر یداله دادگر استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر یداله دادگر

Dr. Yadollah Dadgar

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
2 Analyzing the Impact of Economic and Climate Factors on Crime in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 4
3 اخلاق و اقتصاد: پیوندی ساختاری، دو‌طرفه، و پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 2، شماره: 2
4 اقتصاد سیاسی: ابزاری قدرت‌مند برای تحلیل و سیاست‌گذاری در عرصه‌های گوناگون قرن بیست‌و‌یکم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 5، شماره: 1
5 الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 4، شماره: 1
6 انتخاب عمومی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
7 Coronavirus and Emergence of an Extraordinary Political Economy: editorial note (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
8 Dutch Disease, Rentier State, and Resource Curse: A Characteristic Triangle and Ultra Challenge in the Iranian Economy (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 1
9 Economics and Politics: editorial note (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
10 Economics of Election, a Salient Case in Interaction Between Economics and Politics: Editorial Note (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 2، شماره: 1
11 Prerequisites For Effectiveness Of Resource Mobility In Islamic Financial Institutions (IFIs) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 11، شماره: 17
12 Some Outlines of Political Economy of Post Corona: Editorial Note (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 2، شماره: 2
13 The Relationship between Violent Crime and Misery Index: A Specific Case in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 25، شماره: 3
14 بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تاکید ویژه بر ساختار جمعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 4
15 بررسی تاثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 4
16 بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
17 بررسی سهم بری کار و سرمایه و عوامل موثر بر آنها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 1
18 بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
19 بررسی کارایی گردشگری سلامت در ایران و کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء موقعیت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
20 بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
21 برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
22 پیش‌درآمدی بر ملاحظات میان‌رشته‌ای اقتصاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 2
23 تاثیر کیفیت حکمرانی خوب و درآمد بر شادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
24 تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران (۱۳۸۶-۱۳۵۳) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 1
25 تحلیل اقتصادی آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 4، شماره: 9
26 تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 78
27 تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با رویکرد حقوق مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 6
28 تحلیل رفاهی سیاست های یارانه ها در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
29 جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 55
30 خطر اخلاقی یا کژ منشی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
31 عدالت بین نسلی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
32 عقلانیت و اخلاق؛ نقطه کانونی تعامل بانکداری ایران با بانکداری بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 67
33 کاربردمدل DEA درارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی؛مطالعه موردی سرپرستی بانک تجارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
34 کالای باشگاهی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
35 کالای عمومی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
36 مرور نظام مند خطاهای شناختی مدیران در ورود به بازار اشباع شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 1
37 میز گرد :دولت رفاه و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
38 نظام های اقتصادی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
39 نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 3
40 نقش احساسات سرمایه گذاران و رفتار دولت در نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد اقتصاد رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 1
41 نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
2 Current Management indices in Iran, and feasibility of improving economic management in 2025 horizon (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
4 تاثیر آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
5 تاثیرکیفیت قوانین و مقررات برآلودگی محیط زیست کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی