روزبه فرهودی

 روزبه فرهودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روزبه فرهودی

Rozbeh Farhoudi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 1
2 اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه گندم در شرایط اقلیمی شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا (Brassica napus) دررقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
4 بررسی اثر اختلاط علف کش ها بر عملکرد دانه ماش (Vigna radiate) و کنترل علف های هرز آن در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم های گیاهچه سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
6 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو و کاسنی (Cichorium intybus L)توده محلی خوزستان در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
8 بررسی تاثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی (Avena ludoviciana ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
10 بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل تنش شوری ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
11 بررسی واکنش فیزیولوژیکی ارقام کلزا به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و استقرار گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
12 تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
13 تاثیر عصاره آبی ماریتیغال (.L marianum Silybum (بر رشد و فعالیتهای آنزیمی گیاهچه (Xanthium strumarium L.) توق (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
14 تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
15 تاثیرمدیریت بقایای گیاهی گندم برخصوصیات خاک وعملکرد آفتابگردان درسیستم کشت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمیلاز گیاهچه -α بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و سوروف (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
2 اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (. Peganum harmala L ) بر جوانهزنی و رشد علف هرز سلمه تره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی گیاه بادرنجبویه(. Melissa officinalis L ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق Xanthium spp و سلمه تره Chenopodium album بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
6 اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق و تاج خروس بر جوانه زنی بذر و فعالیت های آنزیمی گیاهچه عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 اثرات بازدارنده عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه خرفه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
8 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد گل، غلظت اسمولیت های سازگار، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 استخراج و بررسی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و خواص آنتی اکسیدانی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica)، سهندی (Satureja sahendica) و خوزستانی (Satureja khuzistanica) جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
10 بررسی اثر آللوپاتی برگ قیاق (Sorghum halepens) بر جوانه زنی ، وزن تر و طول ریشه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
11 بررسی اثر آللوپاتی ریشه قیاق (Sorghum halepens) بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
12 بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گیاه پنجه مرغی Cynodon dactylon بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه علف هرز توق Xanthium strumarium در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گلرنگ وحشیCarthamus oxyacantha) بر جوانه زنی و تخریب غشای سلولی سوروف (Echinochlo crus-galli (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
14 بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L) برجوانه زنی و رشد علفهای هرز تاج خروس و یولاف وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
15 بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای TC647 در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
17 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی کاه وکلش جو رقم کارون بر جوانه زنی و تخریب غشای سلولی گیاهچه های خردل وحشی و جو کارون (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف های هرز یولاف وحشی و سوروف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی اثر دگرآسیبی کاه و کلش جو رقم کارون (Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گیاهچه، غلظت مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم لیپید پراکسیژنار جو کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
20 بررسی اثر دگرآسیبی کاه و کلش جو رقم کارون( Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گیاهچه و تخریب غشای سلولی خردل وحشی( Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر عملکرد واجزای عملکرد گندم در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
22 بررسی اثر علفکش پندی متالین بر دو رقم لوبیا چشم بلبلی در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
23 بررسی اثر محلول پاشی عصاره آبی آفتاب گردان( رقم آذر گل ) بر فتوسنتز و فعالیت ساکاروز سنتتاز گیاهچه پنیرک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
24 بررسی اثر محلول پاشی عصاره آبی گیاه پنجه مرغی(Cynodon dactylon)بر جوانه زنی،فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان،آلفاآمیلاز و تخریب غشاهای سلولی گیاهچه توق(Xanthiumstrumarium) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر مقادیر مختلف عصاره آبی اندام های هوایی علف هرز اویار سلام بذری Cyperus difformis بر جوانه زنی و فیزیولوژی گیاهچه ذرت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
27 بررسی اثرات آللوپاتیک اندامهای هوایی گیاه کلزا بر رشد گیاهچه علف های هرز تاج خروس و سوروف (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ های جوان قیاق (Sorghum halepens) بر رشد گیاهچه ای و فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانت جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
29 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس بر جوانه زنی فعالیت آنزیم پراکسیداز بذر قیاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
30 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی توق (xanthium strumarium ) بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و رشد گیاهچه قیاق (Sorghum halpense) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اسطوخودوس و تاج خروس برجوانه زنی و نشت پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 بررسی اثرات دگرآسیبی مقادیر و سنین مختلف عصاره آبی آفتابگردان برجوانه زنی فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز و غلظت مالون دی آلدهید درگیاهچه خردل وحشی Sinapis arvensis و قیاق Sorghum halepenese (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گلرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
34 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی آفتابگردان(Helianthus annuus) بر علف هرز قیاق(Sorghum halapense ) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اکالیپتوس (ecalyptus golubulus labill) بر علف هرز قیاق (Sorghum halapense) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی تاثیر ترکیبات آللوپاتیک عصاره آبی توق (xanthium strumarium ) بر رشد رویشی گیاهچه قیاق (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی تاثیر ترکیبات آللوپاتیک عصاره آبی توق (xanthium strumarium) بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه سوروف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
38 بررسی تاثیر ترکیبات آللوپاتیک عصاره آبی توق بر رشد رویشی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه سوروف (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی تاثیر تلقیح بذر گندم با قارچ مایکوریزا و باکتری آزوسپرلیوم بر فتوسنتز و عملکرد دانه گندم در مقایسه با مصرف کود شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
40 بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه بر جوانه زنی و رشد رویشی سه گونه علف هرز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و جوانه زنی بذر یولاف وحشی و چچم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
42 بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، تخریب غشاهای سلولی و α- آمیلاز گیاهچه های ارزن وحشی ، سورگوم وحشی و سوروف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و -α آمیلاز گیاهچه سوروف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
44 بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه های خرفه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 بررسی تأثیر عصاره آللوپاتیک آفتاب‌گردان در جوانه زنی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و α- آمیلاز گیاهچه سوروف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
46 بررسی تداخل کمی زیرزمینی و هوایی گندم و جوده (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 بررسی کاربرد علفکش پرسوئیت بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
48 بررسی کاربرد علفکش های مختلف بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
49 برسی اثر هیدروپرایمینگ بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) تحت تاثیر تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
50 تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
51 تاثیر عصاره آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و -α آمیلاز گیاهچه های آمیلاز گیاهچه های (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
52 تاثیر عصاره آللوپاتیک جو زراعی بر جوانه زنی ، آنزیم های آنتی اکسیدانت و a- آمیلاز بذر جو دره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
53 تاثیر عصاره آللوپاتیک یولاف وحشی بر جوانه زنی ، آنزیم های انتی اکسیدانت و a- امیلاز بذر گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
54 تاثیر عصاره اللوپاتیک آفتاب‌گردان و جوانه زنی ، آنزیم‌های آنتی اکسدانت و α- آمیلاز گیاهچه های ارزن و سورگوم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
55 تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی علف طلا (Solidago Canadensis L.) بر جوانه زنی و رشد علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
56 تاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر خصوصیات خاک در سیستم کشت دوگانه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
57 تاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر عملکرد سورگوم دانه ای، آفتابگردان و سویا و عناصر غذایی خاک در سیستم کشت دو گانه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
58 تاثیرعصاره آللوپاتیک آفتابگردان برجوانه زنی،آنزیم های آنتی اکسیدانت و α - آمیلاز گیاهچه های ارزن و سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
59 تاثیرعصاره آللوپاتیک گندم برجوانه زنی آنزیم های آنتی اکسیدانت و a-آمیلاز بذریولاف وحشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
60 ررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه بر جوانه زنی و رشد رویشی سه گونه علف هرز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
61 کنترل علف هرزسوروف بابررسی تاثیرعصاره آللوپاتیک جوزراعی برجوانه زنی رشدرویشی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاه سوروف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران