پرویز کرمی

 پرویز کرمی

پرویز کرمی

Parviz Karami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتش به عنوان یک روش اصلاح، احیاء و توسعه مراتع کوهستانی سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
2 اثر آتش سوزی بر شاخص یکنواختی گیاهان در مراتع سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر چرا و درو بر ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع (مطالعه موردی: سارال استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر قرق بر ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع (مطالعه موردی: سارال استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثرآتش سوزی روی تولید علوفه مراتع سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی مدلCENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
7 استراتژی بهره برداری پایدار بر اساس اصول اکولوژیک در کمازاران سارال کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
8 برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدل CENTURY (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
9 بررسی اثر شدت های متفاوت چرای دام بر میزان ازت کل خاک در منطقه حفاظت شده بیجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اثر شدت های مختلف چرای دام بر میزان فسفر قابل جذب خاک در منطقه حفاظت شده بیجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
11 بررسی میزان غلظت فرمون در جذب پروانه جوانه خوار بلوط (مطا لعه موردی جنگل های بلوط گاران مریوان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
12 بررسی و اولویت بندی راهبردهای جذب منابع بانکی در پست بانک استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
13 بررسی و معرفی گیاهان دارویی کوسالان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 بررسی وضعیت ترافیک شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 برنامه ریزی طراحی محور با تأکید بر خیابان جعفری نمونه موردی: شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر پتاسیم خاک در منطقه حفاظت شده بیجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
17 تاثیر شدتهای مختلف چرای دام بر پارامتر اسیدیته خاک در منطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
18 تأثیر قرق و چرا بر ویژگی های شیمیایی خاک مراتع شهرستان دهگلان (مطالعه موردی: بالادستی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 تغییرات ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: بالادستی و صلوات آباد: شهرستان دهگلان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 شبیهسازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدل CENTURY (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
21 مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 مطالعه تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر هدایت الکتریکی خاک در منطقه حفاظت شده بیجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
23 معرفی گیاهان دارویی منطقه سارال کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 مقایسه آنالیز تطبیقی متعارف در تیپ های شمالی و جنوبی (مطالعه موردی : مراتع آریس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 مقایسه ارزش رجحانی سه گونه شاخص مرتعی در مراحل مختلف فنولوژیک در مراتع اطراف سنندج (مطالعه موردی نوره)Comparision preference of three important plants in various phonological stages value in rangeland of Sanandaj (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 مقایسه پوشش سطحی خاک مرتع و دیم زار رهاشده همجوار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 مقایسه پوشش گیاهی در مرتع و دیم زار رهاشده هم جوار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران