مهدی استادی جعفری

 مهدی استادی جعفری مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه

مهدی استادی جعفری

Mahdi Jafari Ostadi

مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل با استفاده ازمدل پویایی سیستم مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
2 شناسایی شاخص های حمل و نقل پایدار جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
3 مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرسنجی سیاست های حمل و نقل همگانی در بهبود شاخص های پایداری حمل ونقل با بکارگیری مدل های پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه قیمتگذاری خدمات مراکز معاینه فنی خودرو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی حملونقل پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
4 ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی در حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
5 ارائه مدل اولویت بندی برای نمونه گیری ازشرکت های تولید کننده و یاوارد کننده موتورسیکلت به منظور سنجش آلایندگی هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
6 ارایه یک مدل برنامه ریزی اقتصادی جهت توسعه سیستم حمل و نقل همگانی و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارزیابی اثرات بلندمدت سیاستهای ترکیبی در مدیریت تقاضای حمل ونقل (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارزیابی پایداری حمل ونقل ملی دربخش جاده ای با استفاده ازمدل شاخص مبنا مطالعه موردی: سالهای 1390-1381 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
9 ارزیابی حمل و نقل پایدار ملی با استفاده از مدل شاخص مبنا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 ارزیابی و مقایسه نظرات خبرگان و کاربران سیستم تاکسیرانی در خصوص این سیستم در شهر ارومیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 الگوی بهینه سیاستگذاری پایدار در حملونقل شهری با استفاده از مدلهای پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 بازتعریفی از حملونقل پایدار شهری با رویکرد تفکیکی میان عرضه و (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 بازنگری شاخص های بخش حمل ونقل در ارزیابی برنامه های توسعه پایدار براساس رویکرد ابتکاری تفکیک عرضه وتقاضا در عوامل پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 بررسی اثر سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل بر کاهش تولید آلاینده های هوا(مطالعه موردی:کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 بررسی اثر یکپارچگی انتخاب سیاست های مرتبط با هزینه های سفر در بهبود شاخص های پایداری با استفاده از مدل های پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 بررسی اقتضائات مکانی و زمانی در الگوهای حمل ونقل روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
17 بررسی بعد اجتماعی و معیارهای قابل ارزیابی آن در حمل ونقل پایدارشهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
18 بررسی تاثیر وسایل الکترونیکی همراه بر ایمنی عابر پیاده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
19 بررسی جایگاه توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در قوانینو اسناد بالادستی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش شهرسازی ریل پایه
20 بررسی حمل و نقل پایدار شهری با محوریت توسعه حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
21 بررسی روشهای بازسازی تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
22 بررسی میدانی سهم عوامل و شاخص های مؤثر در مکانیابی و اولویت بندی احداث پل عابر پیاده (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
23 بررسی میدانی و برآورد نرخ ایجاد سفر کاربری های باراندازی در کلانشهرهای کشور (مطالعه موردی: اراضی شهر آفتاب، تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
24 بررسی نقش الگوی توسعه شهرهای جدید در تعیین اهداف حمل ونقل ریلی به کلانشهر مادر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
25 تبیین مدل مفهومی ساختارمبنا به منظور یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی در شهرهای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
26 تحلیل مدل سفرهای کاری درونشهری و تعیین الویت های انتخاب وسیله نقلیه با توجه به الگوی رفتاری کاربران (مطالعه موردی: شهرستان رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
27 تحلیل نحوه سفرهای کاری و تعیین مدل انتخاب وسیله نقلیه با درنظرگیری شرایط محیطی کاربران(مطالعه موردی: شهرستان رشت) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
28 تحلیل و پایش اقدامات، مولفه ها و سرفصل های آموزشی در بوستان های ترافیک شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 تعیین مسافت مطلوب پیادهروی جهت پارک حاشیهای و غیرحاشیهای و متوسطزمان پارک به تفکیک اهداف مختلف سفر (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 رویکردهای به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در صنعت حمل و نقل ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
31 شناسایی شاخصهای پایداری در بخشهای حملونقل و انرژی جهتدستیابی به راهبرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
32 شناسایی عوامل موثر بر الگوهای سفر روستایی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 شناسایی عوامل و ارائه شاخصهای پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
34 طرح جامع پیشنهادی شاخصهای پیشگیری و مدیریت سوانح رانندگی در نظریه حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
35 فرهنگ سازی ترافیک در قالب مدیریت واحد شهری در کلانشهرهای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
36 مقایسه پایداری استان‌های کشور در بخش حمل و نقل جاده‌ای با استفاده از مدل شاخص مبنا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 نقش سیاستهای دولتی در مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل پایدار کالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران