شادمهر میردار

 شادمهر میردار

شادمهر میردار

Shadmehr Mirdar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چهار و هشت هفته تمرین استقامتی منظم بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر در دوران بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
2 اثر مصرف کافیین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان های آنزیمی مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 افزایش ماکروفاژهای آلویولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
4 تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال بر سطوح HIF-1α ریه رت های در حال بالیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
5 تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
6 تاثیر یک دوره تمرین اینتروال و کاهش بار تدریجی در دوره زمانی دو و سه هفته ای بر سطوح آکواپورین 5 بافت ریه رت های نر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 13
7 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت های نر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
8 تاثیر یک دوره تمرین عضلات دمی درارتفاع به همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالاوپایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرددوندگان استقامت تیم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
9 تاثیر یک دوره شنای زیر بیشینه بر بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 ریه رت های ویستار متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
10 کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی هیپوکسی ( hif-1α) ریه ی نوزادان موش های باردار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه (دریافت مقاله) کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی
3 بررسی نقشحفاظتی شنا و سیلیمارین بر نشانگرهای درون زادهیپوکسی و رشد اندوتلیال عروقی قلب در برابر کنش وارونگیمسمومیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
4 مدالیته درماتوگلایفی والیبالیست های مرد نخبه ی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 نیمرخ درماتوگلایفی کشتی گیران نخبه ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 واکنش ها و سازگاری های کاتکولامینی و متابولیکی دوندگان استقامتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران