سید محمدرضا آیت الهی

 سید محمدرضا آیت الهی انجمن مدیریت راهبردی ایران

سید محمدرضا آیت الهی

Seyedmohammadreza Ayatelahi

انجمن مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.