حسنعلی علی بیگی

 حسنعلی علی بیگی نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

حسنعلی علی بیگی

Hasanali Alibeigi

نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.