دکتر محسن اکبری زاده

دکتر محسن اکبری زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

دکتر محسن اکبری زاده

Dr. Mohsen Akbarizadeh

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.