دکتر علیرضا قنبری

دکتر علیرضا قنبری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علیرضا قنبری

Dr. Alireza Ghanbari

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of genetic diversity, phylogenetic relationships and population structure of Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes using ISSR molecular markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 5، شماره: 2
2 Assessment of genetic diversity among Crataegus genotypes by Application of ISSR markers in Ardabil province (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 1
3 اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
4 اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
5 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون Fritillaria imperialis L. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
6 اثر نوع محیط کشت و غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر پرآوری شاخساره های زغال اخته Cornus mas L.)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه 14 ژنوتیپ زغال اخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
8 ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
9 ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت های ریخت شناسی و بررسی ساختار روزنه ای آنها (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 34
10 Determination of genetic diversity among Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes based on quantitative and qualitative traits (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 5، شماره: 2
11 Evaluation of Genetic Diversity of Twenty-eight Sweet Cherry Genotypes by Morphological Traits and SCoT Markers in the Northwest of Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 8، شماره: 2
12 Genetic diversity of dog rose (Rosa canina L.) using ISSR markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 2
13 Impact of drought stress on morphological and physiological traits in some Iranian grape cultivars (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
14 Impacts of plant growth regulators and culture media on in vitro propagation of three apple (Malus domestica Borkh.) rootstocks (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 1
15 ISSR Analysis for Determination of genetic diversity in ۲۹ olive (Olea europaea L.) cultivars (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 1
16 The effect of Zinc oxide nano particles and Humic acid on morphological characters and secondary metabolite production in Lilium ledebourii Bioss (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایههای بادام تحت ‏تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
18 بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 2
19 بررسی ترکیب فیتوشیمیایی اسانس مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm.) در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی تنوع ژنتیکی نژادگان های به (Cydonia oblonga Mill.) استان اردبیل با استفاده از ویژگی های ریخت شناختی، بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
21 بررسی ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ ۳۰ رقم زیتون (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
22 بهینه سازی اثرات ضد قارچی اسانس های دارچین، آویشن شیرازی، و مرزه خوزستانی علیه قارچ کپک آبی (Penicillium expansum) با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 1
23 تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر شاخص های رویشی گیاه زینتی دارویی پروانش (Catharanthus Roseus L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
24 تاثیر تنش شوری بر ویژگی های بیوشیمیایی ژنوتیپ های بومی، غیربومی و هیبرید انگور (Vitis vinifera) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
25 تاثیر غلظت های مختلف تیدیازرون (TDZ) و تیوسولفات نقره (STS) بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل مغربی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
26 تاثیر متیل جاسمونات و کیفیت نور بر متابولیت های ثانویه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 54
27 تاثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
28 تاثیرمحیط های کشت پایه و مواد تنظیم کننده رشد در پرآوری و پینه زایی ریزنمونه های قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 7، شماره: 1
29 تعیین آلل های S خودناسازگاری و روابط بین آن ها در نتاج F1 حاصل از تلاقی دورقم فندق (.Corylus avellana L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
30 تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 4
31 مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 2
32 مطالعه روابط بین صفات ریخت شناسی و تاثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
33 مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت ضد اکسایشی دو رقم انگور رشه و قزل اوزوم (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 111
34 مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of population structure in cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes using bioinformatics STRUCTURE 2.3.4 software (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 اثر زمان و تیمار حلقه برداری بر کیفیت انگور یاقوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر نانو ذرات سیلیس، روی و نقره در شرایط درون شیشه ای بر پرآوری پایه به (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی اثرات 46 ترکیب هورمونی و ویتامینی روی شاخه زایی در سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
5 ارزیابی اثرات ترکیبات پیریدوکسین، بیوتین و تیامین روی شاخه زایی سیب زمینی آگریا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
6 ارزیابی ارقام میوه ی به منطقه ی شهرستان کوثر و خلخال بر اساس ویژگی های کمی و کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 ارزیابی ارقام میوه ی گیلاس منطقه ی افیل بر اساس ویژگیهای کمی و کیفی میوه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 ارزیابی ارقام میوهی گیلاس شهرستان اهر بر اساس ویژگیهای گل و برگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
9 ارزیابی برخی صفات کمی چند رقم تجاری پسته در شرایط منطقه مشگین شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی برخی صفات کیفی و عملکرد چند رقم تجاری پسته در شرایط منطقه مشگین شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپهای بومی فندق (Corylus avellana L.) جنگل فندقلوی اهر بر اساس ویژگیهای کمی و کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپهای بومی فندق (Corylus avellana L.) جنگل فندقلوی اهر بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای زغال اخته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه گوجه وحشی خاردار (Prunus spinosaL.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
17 ارزیابی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه های زغال اخته (.Cornus mas L) منطقه ی کلیبر در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 استفاده از پروتئین های ذخیره دانه جهت بررسی و طبقه بندی منابع ژرم پلاسم گونه (OleaeuropaeaL) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 انواع نشانگرهای مولکولی و کاربرد آن در کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 Drosera تاثیر محیط های کشت و تیمار هورمونی بر روی ریشهزایی گیاه دروزرا اسپاتولاتابه روش درون شیشه ای spatulata' (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 Flower circumference and flower number QTLs position in recently developed OO lily population (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی اثرات اسید سالیسیلک بر صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی در گیاه بابونه بومی شهرشربیان در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
24 بررسی اثرات تعدادی از پایه های رویشی سیب روی سه رقم سیب تابستانه براساس برخی صفات مورفولوژیکی در منطقه مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
25 بررسی اثرات سطوح مختلف کومارین به همراه بنزیل آمینو پوررین در تولید ریز غده های سیب زمینی رقم کایزر به روش کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی اثرات سه پایه ی رویشی سیب روی برخی ارقام تابستانه براساس صفات مربوط به تنه و برگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
27 بررسی اثرات متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی در گیاه بابونه در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
28 بررسی اجزای شیمیایی اسانس گیاه خیار آبپران (Ecballium elaterium L.) از برخی رویشگاه های طبیعی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
29 بررسی ارقام سیب زمینی جهت مصرف و تاثیر آن بر کیفیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 بررسی تغییرات مربوط به انرژی گسیختگی سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپهای زیتون از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیرهای دانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
32 بررسی تنوع ژنتیکی آلبالوی بومی (Prunus cerasus L.) در رویشگاه های اردبیل با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 بررسی تنوع ژنتیکی خیارآب پران Ecballium elaterium با استفاده از نشانگر ISSR در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
34 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) در رویشگاه های مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
36 بررسی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه های قره قاط (.Vaccinium arctostaphylos L) اکوتیپ های استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 بررسی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه های قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L) اکوتیپ های استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
38 بررسی روابط فیلوژنتیکی زغال اخته های ارسباران با استفاده از داده های مولکولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردآلو به منظور استفاده در برنامه های دورگ گیری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
40 بررسی کالوس زایی و باززایی در خربزه Cucumis melo L رقم ایوانکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
41 بررسی همبستگی شاخصه های رنگی و بافتی تصویر با رسیدگی محصول گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 بهینه سازی روش استخراج DNA از گیاه گوجه ی سیاه خاردار Prunusspinosa L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 پرآوری شاخسارهها در سه پایه ی سیب آزایش اصفهان، مربایی مشهد و M9 به روش درونشیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
44 تاثیر پلی آمین ها بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های اندازه گیری گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 تاثیر پیش تیمار بذر با عصاره جلبک دریایی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه رازیانه در شرایط تنش کادمیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 تاثیر پیش تیمار بذر با ملاتونین بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه رازیانه در شرایط تنش کادمیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر سدیم سلنیم بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L)، تحت تنش فلز سنگین کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 تاثیر کابرد آنتی بیوتیک استرپتومایسین در محیط کشت، برای از بین بردن آلودگی باکتریایی ریزنمونه های زغال اخته (Cornus mas L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
50 تاثیر کومارین و BAP در تولید ریزغدههای سیبزمینی رقم کایزر به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 تاثیر محلول پاشی جیبرلین بر تنک کردن خوشه های انگور یاقوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 تاثیر نوع محیط کشت در پرآوری شاخساره پایه ی سیب بومی آزایش اصفهان بروش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
53 تاثیر نیتریک اکسید بر شاخص های رشد مرزه (.Satureja hortensis L)، تحت تنش فلز سنگین کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 تجزیه تفرق توده ای با استفاده از اغازگرهای RAPD در بررسی آلل های S ناسازگاری فندق (Corylus avellana L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 تحلیل نوری تصاویر سیب قرمز رددلیشز با کمک ماشین بینایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 تشخیص رسیدگی سیب قرمز رددلیشز به کمک ماشین بینایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 تعیین زمان رسیدگی گوجه فرنگی با استفاده از شاخصه های رنگی، سفتی، لیکوپن و TSS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
58 تعیین میزان ویتامین C و pH گوجه فرنگی در شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 تعیین نیروی گسیختگی گوجه فرنگی در شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 تنوع ژنتیکی ارقام میوه ی به منطقه ی شهرستان کوثر وخلخال براساس ویژگی های مورفوپومولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 تنوع ژنتیکی اللهای خودناسازگاری در چندژنوتیپ بادام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
62 تولید هسته های عاری از ویروس دو رقم شلیل در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
63 ریزازدیادی گیاه استویا Stevia rebaudiana Bertoni به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
64 قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
65 قوًه نامیه گرده چند رقم آلبالو در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 کارایی آغازگر (SCAR(OPI07-750 در بررسی آلل S2 فندق (Corylus avellana L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
67 کاربرد، مزایا و معایب نشانگر ISSR (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 کالوس زایی و باززایی خربزه (Cucumis melo L.) رقم زرد جلالی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
69 مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
70 همسانه سازی ژن کیتیناز ترموفیل حاصل از یک سویه باکتریایی بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران