دکتر علی یوسفی

دکتر علی یوسفی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر علی یوسفی

Dr. Ali Yousfi

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 9
2 پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
3 پدیدارشناسی تجربی تعاملات دگرجنس خواهانه (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 44
4 پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 3
5 پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 4، شماره: 14
6 پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 40
7 تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
8 تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
9 تاملی مساله گرا درنتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران،مشهد ویزد. (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
10 تحلیل احساس اثرمندی سیاسی معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان نیشابور در سال ۱۳۸۷) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 3
11 تحلیل انتقادی نظریه تمایز بوردیو با رویکردی فرانظری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
12 تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
13 تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 3
14 تحلیل جامعه شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 1
15 تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
16 تحلیل فرانظری دیرینه شناسی فوکو (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
17 تحلیل فرانظری رای: ارائه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
18 تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
19 تحلیل گفتمان انتقادی نقش زنان در سیاست های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 3
20 تعهد اجتماعی، مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
21 تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 23
22 حک شدگی اجتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
23 رابطه تحریک جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
24 رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
25 ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
26 سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه میزبان با تکیه بر روایتهای مهاجران افغان ساکن مشهد (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 1
27 شبکه اجتماعی مهاجران افغانستانی در مشهد(مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 1
28 شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (مورد مطالعه : کنشگران مدیریت آب دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
29 عشق خریدنی : بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 4
30 عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری مطالعه ی موردی استخدام بازگشته ای از ایران دریکی از دانشگاه های دولتی کابل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 89
31 عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی ۱۰۰ کشور مبدا) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
32 عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
33 فرانظریه پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 7
34 فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
35 فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
36 گرایش به مصرف ماهی با تکیه بر ارزیابی فایده آن(مورد مطالعه: نقاط شهری استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
37 مروری روایی بر رویکردهای نظری سکشوالیته (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 2
38 مسئله تعامل اجتماعی در جامعه ایران، بازکاوی مشکلات تعامل در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
39 مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثربرآن (موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شاهرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
40 موجه سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
41 نابرابری اجتماعی در فضای شهری مشهد : برآوردی از نابرابریهای درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 4
42 نهادگرایی تطبیقی: نوع شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه فرست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 68
43 هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی در شبکه های اجتماعی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
2 بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 تاملی بر منطق اجتماعی تفکر سیستمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
4 تأملی بر موانع تطابق جامع هشناسی با شرایط اجتماعی جامعه ایران (تنگناهای جامعه شناسی مساله گرا در ایران و راه های برون رفت از آن) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
5 تحلیل جامعه شناسی الگوهای سکونت آپارتمانی و تاثیر آن بر فرهنگ همسایگی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
6 حس مکان شهری در مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
7 حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری:مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
8 دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
9 سیاست شهری و توسعه پایدار شهر، مطالعه موردی: حاشیه نشینی در مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
10 فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
11 مروری برمشکلات فرهنگی-اجتماعی آپارتمان نشینی و عناصر فرهنگ آپارتمان نشینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
12 مشکلات اجتماعی در فرهنگ آپارتماننشینی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر مشهد مطالعه موردی:مجتمع آپارتمانهای پردیس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
13 منظر شهری (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
14 منظر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
15 نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل