دکتر محسن پوررضا بیلندی

دکتر محسن پوررضا بیلندی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محسن پوررضا بیلندی

Dr. Mohsen Pourreza Bilondi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز چندهدفه کمی بهره برداری از آبخوان به منظور تعیین سیاست برداشت بهینه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
3 ارزیابی سالیانه مولفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
4 ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 2
6 بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
7 بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
8 بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته های رشد گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
9 بهینه سازی پارامترهای مدل KINEROS۲ با استفاده از الگوریتم PSO برای شبیه سازی رخداد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
10 بهینه سازی چند هدفه مدل جیره بندی بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
11 پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
12 پیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
13 تاثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
14 تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
15 تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
16 تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
17 تحلیل عدم قطعیت مدل سیستم استنتاج فازی در پیش بینی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 3
18 تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
19 تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
20 تهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
21 روش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
22 عدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 51
23 کاربرد الگوریتم فاخته در واسنجی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
24 کاربرد الگوریتم های هوشمند در واسنجی پارامترهای توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
25 کاربرد رهیافت پذیرش در تعیین تراکم بهینه ایستگاه های باارن سنجی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
26 کالیبراسیون دریچه های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
27 مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
28 مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
29 مقایسه و ارزیابی روش های بهینه سازی سراسری در تخمین پارامترهای مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
30 واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اثرانتخاب روش آبیاری بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی و کارآیی مصرف آب در منطقه آیسک سرایان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 ارایه یک روش دمایی ساده برای تخمین تبخیر و تعرق (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرج) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
4 ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برخی از متغیرهای آب و هوایی کاشمر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای دمای بیشینه و کمینه کاشمر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 ارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل MIROC-ESM (مطالعه موردی: زیرحوضه کشف رود، مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
10 ارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی - اشل درایستگاه های هیدرومتری ملاثانی و اهواز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
12 ارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 ارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی و تعیین پارامترهای مدلهای نفوذ آب در خاک با برنامه ی solver در نرم افزار اکسل (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
16 انتخاب مناسب ترین روش بری استخراج موقعیت خطوط هم پیمایش و بررسی تأثیر آن بر مدل توزیعی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 اولویت بندی سطوح هم پیمایش موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی مهار سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 KINEROS2 calibration using particle swarm optimization in hydroPSO environment (Case study: Tamar watershed, Golestan, Iran) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
19 برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی اثرات تغییر اقلیم و تعیین بهترین مدل گردش عمومی جو در حوضه آبخیز کشف رود با رویکرد گزارش پنجم هیات بین الدول (AR5) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی دقت مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
23 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
25 بررسی روش های مختلف تحلیل عدم قطعیت و کاربرد آن در مدل مفهومی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
26 بررسی سالیانه روند تغییرات مولفه های اقلیمی در مناطق کوهستانی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول و تحت سناریوهای انتشار مطالعه موردی حوشه آبخیز کشف رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل نیمه توزیعی SWAT در برآورد رواناب ماهانه در حوضه های خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشف رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
28 بررسی کارایی مدل AWBM با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل رقابتی جوامع در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
29 بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بهینه سازی مدل KINEROS2 با استفاده از بسته الحاقی HydroPso (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
31 پیش بینی سطح آب به کمک شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
32 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند به کمک آنالیز موجک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
33 پیشبینی دبی سیلاب با استفاده از ترکیب نتایج مدلهای بارش - رواناب (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 تاثیر مقدار دبی سیلاب برروی دقت واسنجی مدل بارش و رواناب kineros2 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 تأثیر علائم تغییرات مورفولوژیکی رودخانه بر سیلابها با استفاده از آمار آبسنجی ایستگاههای ملاثانی و اهواز واقع در رودخانه کارون بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 تحلیل زمانی- مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
37 تعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 تعیین پهنه سیلاب در کارون بزرگ ( بازه ملاثانی - اهواز ) با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras و Hec-Georas (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 تعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 تعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 توسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
42 رگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
43 شبیه سازی جریان بااستفاده از مدل بارش-رواناب توزیعی AFFDEF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
44 شبیه سازی دبی با استفاده از مدل HBV و الگوریتم فراکاووشی PSO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 شبیه سازی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUE (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 شبیه سازی سیلابهای رودخانه کارون در بازه ملاثانی –اهواز تحت تاثیر تغییرات مرفولوژیکی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
48 شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
50 شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 طراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
52 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 مدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
55 مروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی خطوط انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
56 مروری بر راهکارهای توسعه ی پایدار منابع آب در ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
57 مقایسه بارش-رواناب مدل سازی شده توسط 2KINEROS و معادلات منطقه ای (مورد مطالعه: حوضه بار خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
58 مقایسه دما و بارش دو روش ریزمقیاس نمایی تحت تاثیر تغییراقلیم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
59 مقایسه سیستم مدل های شبیه سازی HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
60 مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
61 واسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 واسنجی چند هدفه مدل بارش- رواناب مفهومی با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
63 واسنجی خودکار پارامترهای مدل Sacramento با استفاده از روشهای بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل رقابتی جامع (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
64 واسنجی مدل KINEROS2، با الگوریتم بهینه سازی AMALGAM (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
65 واسنجی مدل بارش رواناب GR4Jمطالعه موردی: قره سو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
66 واسنجی مدل بارش- رواناب مفهومی با کمک الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
67 واسنجی مدلهای بارش- رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)