دکتر منوچهر شیبانی اصل

دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه وشهرسازی

دکتر منوچهر شیبانی اصل

Dr. Manochehr Sheybani

مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه وشهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.