یزدان کیوانی

 یزدان کیوانی دانشیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

یزدان کیوانی

Yazdan keivany

دانشیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Phenotypic diversity in Hari garra, Garra rossica (Nikol’skii, 1900) populations (Cyprinidae) in Iranian river systems (دریافت مقاله) مجله حیات وحش و تنوع زیستی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی برخی ویژگی های رشد سیاه ماهی خال دار (Capoeta trutta) در حوضه بوشهر و تیگره (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 4
3 عادات غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
4 مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در ایران (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 1
5 مقایسه ریخت سنجی هندسی ماهی تیله خوس (Capoeta capoeta) در سه حوضه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی سیچلید ایرانی Iranocichla hormuzensis با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 Back-calculation of length in (Capoeta damascina) in the Beheshtabad River (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 Body shape variations in Kura barb populations (Barbus lacerta Heckel, 1843) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 Scale and opercular length and age relationship in Capoeta damascina from Beheshtabad River (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 بررسی برخی از صفات ریخت شناسی ماهی آمورچه ( Pseudorasbora (parva (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
6 بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت های سس ماهی کورا (Barbus lacerta Heckel, 1843) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 بررسی تنوع زیستی ماهیان اکوسیستم های آبی مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: رودخانه قشلاق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
8 بررسی رابطه بین طول فلس و سرپوش آبششی با سن در سیاه ماهی ریز فلس (Capoeta damascina) در رودخانه بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 بررسی رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت در دو جمعیت ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
10 بررسی رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت در گونه ماهی سفید رودخانه ایSqualius cephalus درحوضه های خزر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
11 بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی دریاچه سد زاینده رود اصفهان درطی فصولمختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
12 پراکنش جغرافیایی گونه های جنسAphaniusدر آب های داخلی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
13 پیشینه پردازی طول سیاه ماهی ریز فلس (Capoeta damascina) در رودخانه بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
14 تاثیر جیره های غذایی مختلف بر روی خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
15 تنوع ژنتیکی شاهکولی Alburnus caeruleus Heckel, 1843 در رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 رابطه طول - وزن و ضریب وضعیت سیاه ماهی خا لدارCapoeta trutta در چهار جمعیت حوضه بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
17 رابطه طول و وزن، فاکتور وضعیت و الگوی رشد در کپوردندان ماهی اصفهانAphaniusisfahanensis در رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
18 رابطه هم آوری و طول و وزن ماهی کفشک گرد Brachirus orientalis ( در سواحل استان بوشهر )خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
19 رنگ آمیزی استخوان در ماهیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
20 مطالعه رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت ماهی سبزوگ ( Cyprinion (watsoni در رودخانه های سرباز، میناب و شور (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
21 مقایسه خصوصیات اندازشی و شمارشی ماهی سفید روخانه ای Squalius cephalusرودخانه های حوضه های خزر و ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
22 مقایسه خصوصیات ریخت سنجی سه جمعیت ماهی سبزوگ ( Cyprinion (watsoni در رودخانه های سرباز، میناب و شور (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
23 مقایسه شکل بدنی دو جمعیت ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus amarus) (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
24 مقایسه صفات شمارشی سیا ه ماهی خا لدارCapoeta trutta در چهار جمعیت حوضه بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی