دکتر مهری خاتمی

دکتر مهری خاتمی

دکتر مهری خاتمی

Dr. Mehri Khatami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anti-inflammatory and anti-neuropathic effects of a novel quinic acid derivative from Acanthus syriacus (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 3
2 Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Iranian Coronary Atherosclerosis Patients Candidate for Coronary Artery Bypass Graft (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 7
3 Mutation analysis of TNP1 gene in infertile men with varicocele (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 12، شماره: 4
4 Novel Missense Mitochondrial ND۴L Gene Mutations in Friedreich's Ataxia (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 3
5 Protective effect of Berberis vulgaris on Fenton reaction-induced DNA cleavage (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 3
6 The association between TNP2 gene polymorphisms and Iranian infertile men with varicocele: A case-control study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 17، شماره: 8
7 The POLG Gene Polymorphism in Iranian Varicocele-Associated Infertility Patients (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز جهش در ژن هایCO3 و 3 NDمیتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 Bioinformatics Analyses of Single Nucleotide Polymorphism rs۲۲۹۳۰۲۴ in TDGF۱ growth factor gene in Congenital Heart Disease (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
3 Bioinformatics Analyses of Single Nucleotide Polymorphism rs۳۹۸۱۲۲۵۱۳ in BAX gene in apoptosis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 Bioinformatics Analysis of Missense Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)in Human NKX2.6 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 Bioinformatics Prediction of rs۱۰۴۸۹۴۰۹۹ Pathogenicity in CDKN۲A Gene as a Tumor Suppressor Gene (TSG) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
6 Detection of novel mitochondrial mutations in cytochrome C oxidase subunit 1 (COX1) in patients with familial adenomatous polyposis (FAP) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
7 Evaluation of Pathogenicity Effects of Missense Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in NKX2.1 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
8 Identification of a Novel Mutation in Mitochondrial CO2 Gene in Patients with Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
9 In Silico analysis of missense single nucleotide polymorphisms in human GATA4 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
10 In silico analysis of mitochondrial tRNAlue(CUN) structure in the presence of A12308G polymorphism in patients with non-dystrophic myotonia (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
11 In Silico Analysis of Non-Synonymous Single Nucleotid Polymorphisms (nsSNPs) in Human IL-6 Gene (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
12 In Silico Analysis on the Structural and Functional Impact of one deleterious SNP in nkx۲.۵ gene Associated with Congenital Heart Disease (CHD) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
13 In-silico Analysis for Pathogenicity Prediction of Single Nucleotide Polymorphisms in Human LMO۱ Gene (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 Pt–Au Complexes Built on a Diphosphine Scaffold: Cytotoxic Properties (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
15 The Identification of Mitochondrial tRNAMet, Ile, Gln, Phe Genes Mutations in Iranian Patients with Non-dystrophic Myotonia (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
16 The identification of Mutations in exon1 of NKX2.6 gene in patients with Congenital Heart Defects (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران
17 The Identification of Nucleotide Variations in Mitochondrial tRNA of Serine, Asparagine, Aspartic acid, Cysteine and Tyrosine Genes in Non-Dystrophic Myotonia Patients (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
18 بررسی ارتباط بین پلیمورفیسمGlu298Asp در ژن NOS3 و افزایش ریسک ابتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی جهش در ژن ATPase8میتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی جهش در ژن میتوکندریاییATP6 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز با روشPCR-SSCP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی جهش ژن ATPase6 میتوکندریایی در مردان ایرانی مبتلا به واریکوسل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 شناسایی جهشهای ژن tRNA میتوکندریایی اسید آمینه متیونین، ایزولوسین،گلوتامین و فنیلآلانین در بیماران ایرانی مبتلا به میوتونی غیر دیستروفیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
23 مطالعه جهش در ژنCOX II میتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران