دکتر فریبرز شکاری

دکتر فریبرز شکاری عضو هیأت علمی، دانشگاه مراغه

دکتر فریبرز شکاری

Dr. Fariborz Shekari

عضو هیأت علمی، دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 2
2 اثر شرایط مختلف رطوبتی خاک و کاربرد نانو اکسیدروی بر تغییرات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه‌ای گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
3 اثر کاربرد کودهای زیستی و سولفات روی بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و محتوای اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 4
4 ارزیابی برخی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد علوفه و برخی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دوگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
6 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
7 ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفه ای در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
8 ارزیابی کاربرد اسید هیومیک در سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 7، شماره: 1
9 ارزیابی کاربرد اسیدآمینه و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
10 The impact of drought stress at different stages of development on water relations, stomatal density and quality changes of rapeseed (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 34، شماره: 2
11 تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
12 تاثیر سولفات روی در زی فزونی و تغییرات ریخت شناختی ارقام بهاره گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
13 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
14 تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، سبز و ورمی کمپوست بر عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
15 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
16 تجزیه خوشه ای برخی از ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از تعدادی ویژگی زراعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
17 مقدار تولید و ارزش غذایی علوفه سورگوم Sorghum bicolor L.)) کشت شده با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم‌های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حاصلخیز کننده های متفاوت خاک بر کمیت و کیفیت روغن آفتابگردان در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی بادرشبویه تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 اثر محلول پاشی مواد ضدتنش و ضدتعرق بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سویا در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال، مکانیسم های محافظتی گیاه و ضرورت توجه به آن ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی صفات کمی آفتابگردان با کاربرد کودهای آلی و زیستی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 ارزیابی کمی تغییر اقلیم در ۴۴ سال گذشته کرمانشاه و تاثیر آن بر فنولوژی نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 Correlation of yield performance with some morphological traits ofCarthamus tinctorius L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
9 بررسی اثر مصرف کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 بررسی اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخی ازصفات زراعی جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثرکاربرد پیشتیمار وافشانه کردن پاکلوبوترازول برویژگی های رشدی وریخت شناسی گندم بهاره رقم پیشتاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با هورمون سایکوسل بر روی برخی شاخص های جوانهزنی گیاه ذرت (zea mays) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
13 بررسی تاثیرپیش تیماربذور با سایکوسل CCC برجوانه زنی دورقم کلزا (Brassica napus L.) درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی تأثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم بهاره (رقم پیشتاز) بر اثر کاربرد پاکلوبوترازول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
16 بررسی کاربرد کود نیتروژن و افشانه کردن سالسیلیک اسید بر عملکرد ومیزان کلروفیل زراعی گاو زبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی کاربرد کود نیتروژن و افشانه کردن سالیسیلیک اسید بر روی برخی از صفات بیولوژیک گل گاو زبان اروپایی Borago officinalis L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 بررسی کاربردکودنیتروژن وافشانه کردن سالیسیلیک اسیدبرروی صفات رشدی گل گاوزبان اروپایی Borago officinalis L.( (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
19 بررسی مقاومت به خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های گندم دروم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
20 بررسی همبستگی تعدادی از ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از برخی صفات زراعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 پاسخ فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی آفتابگردان به کاربرد منابع مختلف کودی در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تآثیر اشعه UV بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های تربچه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 تاثیر افشانه کردن گابا بر فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی آویشن دنایی در تنش کمبود آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
24 تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر مقدار پوسته بذر و ترکیب اسید چرب در گلرنگ (Charthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 تاثیر پرایمینگ با محرک های زیستی روی خصوصیات رشدی گیاه گل کاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
26 تاثیر تنش خشکی برتراکم و ابعاد روزنه سه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
27 تاثیر تنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیکی درسه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
28 تاثیر کاربرد گاما آمینو بوتیریک اسید )گابا( بر روی آنزیم آنتی اکسیدانی و پرولین آویشن دنایی در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
29 تاثیر مقادیر کاربرد عنصر روی بر تغییرات مورفولوژیکی و میزان عنصر روی دانه در گلرنگ ( Charthamus tinctorius L. ) تحت تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
30 تاثیر نانو ذرات روی و آهن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گلرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 تأثیر پلی آمین ها بر عملکرد و اجزاء عملکرددر گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius L تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 تأثیر تلقیح باکتریایی بر رشد اولیه کنگر فرنگی Cynara scoolymu تحت تنش نیکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
33 تغییرات سیستم دفاعی گندم با کاربرد غلظت های مختلف نانوتیتانیوم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
34 زیفزونی گندم با آهن تحت تنش خشکی و کمبود آهن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
35 کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدی آویشن در شرایط تنش کمبود آب با کاربرد گابا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
36 نقش گابا در بهبود تنش کمبود آب و تغییرات آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی در آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
37 نقش گیاهان فوق تجمع دهنده و کودهای زیستی درافزایش سطح زیرکشت درحاشیه شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی