علیرضا دقیقی اصلی

 علیرضا دقیقی اصلی

علیرضا دقیقی اصلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت انتقال ملایم لجستیکی در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
2 اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
3 اثر تورم بر بیمه های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 23
4 اثر حکمرانی خوب بر سطح فساد اقتصادی در کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 4
5 اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
6 اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران (رهیافت متوسط وزنی حداقل مربعات در داده‌های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 48
7 ارزیابی امکان سنجی مدل های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
8 ارزیابی تاثیر قدرت رقابتی و سیاست پولی بر بازده دارایی در بانک های ایران (رهیافت الگوهای ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 51
9 ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
10 ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برترایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
11 الگویی برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 28
12 بانک های تخصصی و رشد بخش های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 24
14 بررسی اثرات بلایای طبیعی(سیل) بر ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
15 بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 2
16 بررسی تاثیر بانک های تخصصی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران (رهیافت هم انباشتگی FMOLS) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 3
17 بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 10
18 بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار در صنایع ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
19 بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
20 بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
21 تاثیر بی ثباتی نرخ ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 12، شماره: 39
22 تاثیر توسعه انسانی بر پایداری زیست محیطی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 1
23 تاثیر سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده بانک های خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 6، شماره: 2
24 تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
25 تاثیر شوک های سیاست پولی بر احتمال بقای نظام های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقاء در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 39
26 تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برعملکرد بیمه های زندگی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 4، شماره: 10
27 تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 29
28 تأثیر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا (رهیافت هم‌انباشتگی در داده‌های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
29 تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 1
30 جمعیت و آب: تعیین جمعیت بهینه ایران با توجه به منابع آب شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
31 رتبه بندی و مقایسه خدمات و محصولات بیمه ای از جهت ارائه بیمه های الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل سیلور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
32 شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 1
33 طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 4
34 طراحی مدل پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی با تمرکز بر اصلاحات پارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 10، شماره: 34
35 طراحی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در شرکت های بیمه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
36 عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعۀ مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعۀ تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 4
37 عوامل موثر بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 1
38 عوامل موثر ساختاری و محیطی بر تلاطم صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 37
39 کاربرد یک مدل مرگ و میر با چند با چند عامل ریسک در فسخ قراردادهای بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 3
40 مطالعه نقش شاخص های هزینه ای ثبات بودجه ای بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
41 واکاوی اثرات متقابل بیمه و رشد اقتصادی ایران با بهره گیری از روش VAR بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باورها و عقاید اسلامی بر نگرش و تمایل خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 ارزیابی انتقادی سیستم پیشنهادی از طرف بیمه مرکزی برای ارزیابی و نظارت بر توانگری شرکت های بیمه ایرانی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
3 بررسی تاثیر آزادسازی تعرفه های بیمه ای بر عملکرد شرکت های بیمه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
4 بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست ( مطالعه موردی کشورهای اپک و آفریقا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
5 بررسی راهکارهای مقابله با تقلب در رشته شخص ثالث خودرو در ایران (مورد مطالعه بیمه دانا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
6 بررسی کارایی سرمایه در شرکت های بیمه و استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
7 تاثیر بازدید از رسانه های اجتماعی، رضایت برند و عملیات خدمات دهی بر رضایت مشتری و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
8 تاثیر باورها و ایده های اسلامی بر چشم انداز و گرایش خرید بیمه عمر (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
9 تحلیل تاثیر تورم بر تقاضای بیمه های زندگی طی دوره 1984-2011 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
10 تحلیل تاثیر تورم بر تقاضای بیمه های عمر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
11 تحلیلی بر قیمت گذاری و مالیات بر آب بر مصرف بهینه آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
12 چیستی و چگونگی ارزش آفرینی تحقیق و توسعه (R&D) در تعامل با اقتصاد شبکه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 ریسک های نوظهور در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
14 ضرورت مدیریت ریسک چند بعدی و متحرک شرکت های بیمه در پروژههای مهندسی جهت اجتناب از انتخاب نامساعد (مطالعه موردی: مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
15 طراحی مدل رتبه بندی شرکت های بیمه از نظر مشتری مداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
16 کالبد شکافی استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات مدیران و کارکنان سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
17 کالبد شکافى استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات مدیران و کارکنان سازمان ها ( شرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
18 مدل نمایی ابزاری جهت نظارت بر توان ایفای تعهدات شرکت های بیمه در رشته زندگی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
19 نقش بیمه های سایبری در رشد شرکت های دانش بنیان حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»