علیرضا آقائی

 علیرضا آقائی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

علیرضا آقائی

AliReza Aghaii

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی تاثیر حرکت براونی در جابه جایی توام نانوسیال در محفظه با یک منبع مربعی گرم مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 34
2 پیش بینی طیف پیوسته کوازرهای تابان از sDSSبا Z~3 در جنگا لیمان آلفا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پهنای سرعتی جاذب های قوی و بسیار قوی Mg II (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
2 بررسی پهنای سرعتی سیستم های جذبی C IV (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
3 بررسی تحول سیستمهای جذبی Mg IIدر مقیاس زمان کیهانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
4 بررسی تغییرات نوری در طول یک شب کوازارهای رادیویی آرام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
5 بررسی چگالی ستونی ظاهری خطوط جذب فلزی در طیف هفت اختروش UVES (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
6 بررسی میکرو تغییرات اپتیکی در اختروش رادیویی آرام j0901+032 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
7 پایداری سیستم های دینامیکی در مدل میدان اسکالر کملون گاوس بونت (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
8 تحول کیهان شناختی چگالی جرمی گاز خنثی به کمک طیف کوازارها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
9 تحول نسبت(فرمول درمتن مقاله) برای چهار گذار Fe II در بازه انتقال به سرخی 0/3 تا 2/9 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
10 تخمین جرم ابرسیاهچاله اختروش های باانتقال به سرخ های Z~1 بااستفاده ازخط نشری MGII ومقایسه آن با محاسبات خط نشری HB (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
11 تخمین جرم سیاهچاله اختروشهای با انتقال به سرخ کمتر از 1 با استفاده از خطوط نشریHβ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
12 تعیین تابع درخشندگی اختروش های SDSS III-DR9 در صافی i (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
13 جذب نور کوازارها توسط هیدروژن خنثی بین کهکشانی، اعمال روشهای متفاوت تعیین طیف پیوسته کوازار (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
14 داده کاهی طیفی و بررسی تغییرات خط جذبی پهن MgII اختروش های خط جذب پهن (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
15 داده کاهی طیفی و بررسی تغییرات زمانی خطوط جذبی پهن اختروش SDSS J2215-0045 براساس مشاهدات رصدی سالهای 2011 و 2012 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
16 سیر تکامل جنگل لیمان آلفا بر حسب تابعی از انتقال به قرمز در 1.8 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
17 شناسایی وبررسی تحول انتقال به سرخی سیستم های جذبی C IV (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
18 محاسبه تابع خودهمبستگی شار جاذب های لیمان آلفای اختروش های SDSS III-DR10با انتقال به سرخ نشری (فرمول درمتن مقاله) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
19 نقش تکتونیک بر خاکسازی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی