حمیدرضا عباسیان جهرمی

 حمیدرضا  عباسیان جهرمی

حمیدرضا عباسیان جهرمی

Hamidreza Abasiyan Jahromi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.