دکتر حمیدرضا پوریان

دکتر حمیدرضا پوریان

دکتر حمیدرضا پوریان

Dr. Hamidreza Pourian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Isolation and identification of entomopathogenic fungi from cultivated and natural soils in Kermanshah province (West of Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 1
2 بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
3 تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقه زیستی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
4 تغییرات جمعیت و توزیع فضایی سنک بذرخوار کلزا Nysius cymoides ( Hem., Lygaeidae) در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 1
5 جداسازی قارچ های بیمارگر حشرات از خاک های زراعی و بکر و ارزیابی بیمارگری آنها روی سوسک Callosobruchus maculatus (Coleoptera:Chrysomelidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عامل زیستی طبیعی روی حفاظت بذر لوبیا چشم بلبلی طی دوره ذخیره سازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 ارزیابی بیماریزایی سویه های بومی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana روی حشرات انباری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 بررسی ویژگی های زراعی ارقام و لاین های پیشرفته نخود کابلی در شرایط کشت پاییزه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 تاثیر گردهای خنثی حشره کش بر ویژگی های فیزیکی و زیستی بذر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 عدم سازگاری زیست محیطی حشره کش تیامتوکسام با سن شکارگر Orius albidipennis بر پایه اندازه گیری فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 کاربرد پودرهای خنثی در مدیریت آفات انباری با هدف تولید غذای سالم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 نقش قارچ های بیمارگر حشرات در کنترل آفات با تکیه بر نقش آنها در حفظ و پایداری آگرواکوسیستم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی