فائزه زعفریان

 فائزه زعفریان استادیار - زراعت

فائزه زعفریان

Faezeh Zafarian

استادیار - زراعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کشت بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 4
2 تاثیر کود شیمیایی و غیر شیمیایی بر میزان ماده خشک رزماری در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
3 تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
4 تاثیرگذاری سامانه های مختلف تغذیه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عمق کاشت بذر بر سبز شدن گیاهچه دو گونه شقا یق (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در آرایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقیط کود و نیتروژن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه زولنگEryngium caeruleum تحت تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد ازتوباکتر در تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی عملکردسویا ریحان و گاوزبان تحت نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اکوفیزیولوژی جوانه زنی بذر ازمک در شرایط تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
8 بررسی اثر اعماق مختلف کاشت و ارتفاع غرقاب بر جوانه زنی بذر گچدوست چلچراغی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی اثر بیوچار و اسیدسالیسیلیک بر شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در آلودگی خاک به عنصر سنگین سرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
10 بررسی اثر عمق کاشت بر جوانهزنی بذر علف هرز نیلوفرپیچ Ipomoea purpurea (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
11 بررسی اثرگذاری بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) بر تغییرات عمودی شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
12 بررسی امکان کنترل علف های هرز مزارع ذرت با استفاده از گیاهان پوششی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
13 بررسی برخی پارامترهای رشد رویشی موثر در قابلیت رقابتی ارقام سویا با علف هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
14 بررسی تاثیر روش های مختلف کنترل جوانه های جانبی در چین های مختلف توتو ن ویرجینیا (کوکر-‐ ۳۴۷) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تاثیر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم ((KNO(3) بر شکست خواب بذر سه گونه دمروباهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی تأثیر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید (3 GA) بر شکست خواب بذر سه گونه دم روباهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
17 بررسی تأثیر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم ((KNO(3) بر شکست خواب بذر سه گونه دم روباهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 بررسی شاخص کلروفیل برگ کنجد تحت تنش خشکی و محلولپاشی نیترات کلسیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
19 بررسی شاخص کلروفیل ذرت و گیاهان پوششی تحت رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی کلروفیل ذرت و گیاهان پوششی تحت رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی نقش آللوپاتی در تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
22 برهمکنش دوزهای علف کش بنتازون بر رقابت همزمان گاوپنبه - سویا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 پاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
24 پاسخ گاوپنبه در تراکم های مختلف به دزهای علف کش بنتازون در رقابت با سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
25 تاثیر تراکم کلزا روی خصوصیات رشدی ارشته خطایی تحت مقادیر مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 تاثیر زمان های مختلف برداشت پابرگ روی خصوصیات کمی و کیفی سایر چین های توتون ویرجینیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تاثیر سویه های مختلف قارچ میکوریزا روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
28 تاثیر گیاهان پوششی و علف های هرز روی برخی از خصوصیات زراعی و مورفولوژی ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
29 تاثیر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت با ریحان و گاوزبان اروپایی بر زیست توده و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 تاثیرph برجوانه زنی بذرعلف هرزنیلوفرپیچ ipomoea purpurea (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 تغییرات توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ گیاه کنجد تحت شرایط رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 توانایی ارقام سویا در کاهش رشد علف‌های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
33 توزیع عمودی ماده خشک درکشت مخلوط سویا با ریحان Ocimum basilicum L. و گاوزبان Borago officinalis L (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 راهبردهای مدیریتی در کنترل علف های هرز کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
36 علف های هرز با کاربرد دارویی: استفاده از نقش اکولوژیک تنوع زیستی کشاورزی در اگرو اکوسیستم ها (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
38 گیاهان هرزمهاجم چالشی فراموش شده (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 مدلسازی افت عملکرد سویا تحت دوز علف کش بنتازون در رقابت با تراکم های گاو پنبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
40 مطالعه اثر عمق دفن بذر، دما و نور روی جوانه زنی دو گونه شقایق (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 واکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی