منصور دفتریان

 منصور دفتریان رییس انجمن مهندسی گاز ایران

منصور دفتریان

Mansoureh Daftarian

رییس انجمن مهندسی گاز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.