پرویز فتحی

 پرویز فتحی

پرویز فتحی

Parviz Fathi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر فاصله قطره چکان ها بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
3 بررسی اثر دما بر گرفتگی فیزیکی قطره چکان های طولانی مسیر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
4 تاثیر عمق جایگذاری نوار آبیاری و میزان آب کاربردی بر عملکردو بهره وری آب سیب زمینی در دشت دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دبی قطرهچکان بر مقاومت به گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر عمق آب آبیاری و مقدار کود نیتروژن ثر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری سیب زمینی در دشت دهگلان با استفاده از روش ابیاری بارانی منبع خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
3 اثر کم آبیاری و فاصله لترالها بر عملکرد دانه و بر خی صفات زراعی گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر مدت زمان شستشوبر گرفتگی قطره چکانها در شرایط استفاده ازفاضلاب تصفیه شده شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثرعمق آبیاری و خاکپوش برعملکرد سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای ـ نواری سطحی دردشت دهگلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی روشهای تخمین تخبیر تعرق مرجع با استفاده از میکرولایسیمتر درون گلخانه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 ارزیابی و واسنجی معادله های محاسبهی تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
8 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ضریب انتشار طولی آلاینده در رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اندازه گیری نیاز آبی توت فرنگی در دوره ی رشد رویشی تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
10 بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه ذرات ریز بر ضریب یکنواختی پخش نوارهای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی اثر پساب تصفیهشده و آب معمولی بر میزان آبدهی و ضریب تغییرات دبی قطرهچکانها در سیستم آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی اثر فاصله قطره چکان ها بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
13 بررسی اثر کود دهی با دو روش آبیاری قطره ای و سطحی بر عملکرد توت فرنگی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی اثر نوع سیستم آبیاری قطرهای- نواری و عمق آب آبیاری بر کارایی مصرف آب آبیاری سیبزمینی در دشت دهگلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی تاثیر شستشوی هفتگی بر میزان آبدهی و ضریب تغییرات دبی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 بررسی تأثیر عوامل اقلیمی برنوسانات سطح آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
17 بررسی روش آبیاری و تغذیه آبیاری متعادل در توت فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
18 بهینه سازی آب مصرفی سیب زمینی با استفاده از آنالیز حاشیه ای تابع تولید آب تحت شرایط آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 پیش بینی جریان روزانه ی حوضه سد وحدت با شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
20 پیش بینی نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل سری زمانی هوشمند مطالعه موردی: دشت دهگلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 تاثیر دوره شستشو بر ضریب یکنواختی پخش قطره چکانها در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 تخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شی بشکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
23 تخمین هوشمند شوری آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 تخمین هوشمند منحنی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
25 تهیه مدل ANN در تخمین فرآیند تبخیر و تعرق مرجع بکمک داده های تشتک تبخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 شبیه سازی عددی جریان درسیستم منابع آب زیرزمینی دشت مریوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 مدلسازی استاتیکی و دینامیکی اورد ماهانه ورودی به سد میناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 مدلسازی ریاضی جریان آب زیرزمینی دشت دهگلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 مطالعه اثرات توام مقادیر مختلف آب آبیاری و پرلیت بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کیاه داروئی ریحان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)