مجید عاشوری

 مجید عاشوری

مجید عاشوری

Majid Ashori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر محلول پاشی نانوکامپوزیت آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای لوبیاچیتی تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم (leguminosarum Rhizobium )در شرایط مزرعه ای گیلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
2 تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
2 اثر روشهای آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
3 اثر کاربرد کودهای نانو کامپوزیت آهن، و تلقیح باکتری ریزوبیوم در برخی صفات ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
4 ارایه مدل یادگیری سازمانی برای صنعت احداث کشور (مورد کاوی شرکت Q.S.N) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
5 ارزیابی آب نسبی برگ و برخی ازصفات زراعی گیاه بادام زمینی درمدیریت دورآبیاری و مقادیر مختلف آب مصرفی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 ارزیابی استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی درمزارع برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی تلقیح سویه باکتری ریزوبیوم Rhizobium leguminosarum بربرخی صفات کمی گیاه لوبیا درشرایط آب و هوایی گرم و مرطوب گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 ارزیابی مدل ORYZA2000 درشرایط آبیاری نوبتی برنج رقم بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
9 بررسی اثر چهار سطح کود ازته بر صفات مرفولوژیک و اجزا عملکرد دانه برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثرات تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درکشت لوبیا سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم و دورآبیاری برخصوصیات کمی برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
12 بررسی تاثیر آزو کمپوست و نیتروژن بر اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
13 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی تاثیر فاصله کاشت و سن نشاء بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج اصلاحی سپیدرود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی راهکارهای افزایش کارایی مصرف نیتروژن و آب در شالیزارهای شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
16 بررسی عملکرد گیاه بادام زمینی درمدیریت دورآبیاری و مقادیر مختلف آب مصرفی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا موسوم به زان، سحر و هیل تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 تأثیر دور آبیاری و محدودیت منبع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 تأثیر کمپوست آزولا و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد برنج در گیلان (Oryza sativa) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
21 تعیین مهمترین جزء عملکرد برنج ارقام هاشمی و هیبرید ازطریق تجزیه مسیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تعیین مهمترین جزء عملکرد ذرت با استفاده ازتجزیه مسیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 چالش های پیش روی خدمات پس از فروش در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
24 شبیه سازی عملکرد دانه برنج رقم بهار با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 کارایی مصرف کود نیتروژن در شالیزار و اثرات اقتصادی زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
26 کارایی مصرف کود نیتروژن در شالیزار و اثرات اقتصادی زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
27 کمپوست آزولا گامی در جهت کاهش استعمال کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
28 کمپوست آزولا گامی در جهت کاهش کاربرد کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
29 مدلینگ پاشش مذاب در کنورترهای مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
30 مدلینگ پاشش مذاب درکنورترهای مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران