محسن بدخشان

 محسن بدخشان عضوهیات مدیره    و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

محسن بدخشان

Mohsen Bedakhshan

عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.