محمد علی اسماعیلی

 محمد علی اسماعیلی دانشیار - زراعت

محمد علی اسماعیلی

Mohammadali Esmaili

دانشیار - زراعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 1
2 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی اندتوکسین در آب آشامیدنی و میزان حذف آن در یک تصفیه خانه متداول آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر میزان و نحوه مصرف سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات دگرآسیبی توتون (Nicotiana tobaccum L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brasica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرات سطوح مختلف شوری و مراحل مختلف آبیاری بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثر تناوب های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم N-87-20 در شرایط منطقه علی آباد کتول استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی تاثیر اپی کتچین گالات در مهار ژن Nrf2 و کاهش مقاومت دارویی در سلول های سرطان سینه مقاوم به داروی تاموکسیفن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 بررسی تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک برمحتوای رنگدانه و درصد جوانه زنی دو رقم برنج(ندا و طارم هاشمی) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی تاثیر گیاه Salvia reuterana در مهار مرگ سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در سلول های عصبی PC12 و تعیین مکانیسم احتمالی اثر آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 بررسی خواص آنتی اکسیدان و سمیت سلولی سه گونه گیاهی از خانواده نعناعیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 تعیین اثر زمان وجین علف های هرز بر ارتفاع و برخی خصوصیات زراعی سویا (Glycine max (L.) Merr.) در ساری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 کاربرد آب دریای بر جوانه زنی، رشد و عملکرد ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 مطالعه اثر زیر شکن و کودهای ریز مغذی سولفات روی و سولفات منگنز بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای رقم 704 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 مطالعه اثر زیرشکن و کودهای ریز مغذی سولفاتهای روی و منگنز بر رشد و عملکرد گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و مراحل مختلف آبیاری بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد پنبه رقم ساحل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 مقایسه اثر محلول پاشی چای ورمی کمپوست ، اسید سالیسیلیک و ازتو باکتر بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک سه رقم جو زراعی( Hordeum Vulgare L ) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 مقایسه تلقیح و عدم تلقیح ازتوباکتر کروکوم بر درصد پروتئین و کلروفیل ارقام مختلف لوبیا Phaseolus vulgaris در سطوح مختلف کود نیتروژنه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
22 واکنش سه رقم جو زراعی ( Hordeum Vulgare L) به سطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار