دکتر حسین ایمانیان

دکتر حسین ایمانیان استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

دکتر حسین ایمانیان

Dr. Hossein Imanian

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابان بن عبدالحمید لاحقی و بازآفرینی نوشته های پهلوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 6
2 Critique of the translation of Surah Yusuf based on the situational context of the source text from Michael Halliday's point of view (Case study: Saffarzadeh and Ghorab translation) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 10، شماره: 1
3 بازآفرینی ضدقهرمان یهودا در شعر عبدالعزیز مقالح (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 13، شماره: 3
4 تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 11
5 جایگاه باران نزد عرب در دوران جاهلیت ( با نگاهی به سروده های شاعران این دوره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 4، شماره: 6
6 جست وجوی آیین های ایرانی در نمایش مذهبی نهم ربیع (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 14، شماره: 1
7 چهره ناخودی در سروده های شاعران عرب دوره عباسی (برای نمونه: چهره های ایرانی پیشااسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 18
8 خطاب استدلالی در شعر ناصر خسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
9 دریچه ای بر نقد اجتماعی در قرآن (جامعه جاهلی و بخشش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 40، شماره: 2
10 دو شاعر دیریاب: خاقانی شروانی و ابوتمام طایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 8
11 زندگی نامه خود نوشت حسینعلی عطار بیدگلی (تصحیح، تعلیق و توضیح) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 8، شماره: 1
12 سه یار هم پیاله در روستای خزاق راوند (گزارشی از حضور چند سپاهی مسلمان در کاشان) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 2
13 طعنه رندانه به حافظ شهر بررسی ایهام در تخلص شعری حافظ شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 7، شماره: 18
14 کاریزمای هارون الرشید،سیف الدوله و صاحب بن عباد و شکوفایی علمی و هنری دربار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 10
15 کتاب شناسی توصیفی نظام وفا آرانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 7، شماره: 1
16 کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
17 موبد بیدگلی و شاهنامه امیربهادری (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 1
18 نقد ترجمه کتاب الصوفیه و السوریالیه بر پایه نظریه گارسس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
19 نقد شیوه نگارش نامواژههای اسلامی در کتابهای ترجمهشده از زبانهای اروپایی به فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 26، شماره: 51
20 نقش نگاره های ساسانی جام های شراب در سروده های عربی (سده های نخستین و میانه هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 14، شماره: 1
21 نگاهی به کتاب صرف موبد نوشته شیخ عبد العل ی موبد بیدگلی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 2
22 هماهنگی آوا و معنا در آیات نفخ صور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 5، شماره: 2
23  دو زبانگی و دو گانگی زبان در شعر عربی دوره انحطاط (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 6، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 هویت ایرانی از خداینامه تا شاهنامه؛ روزبه ایرانی یا حکیم فردوسی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی