حمیدرضا بابایی

 حمیدرضا بابایی معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

حمیدرضا بابایی

Hamidreza Babaii

معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 بررسی تاثیر حجم مبنا بر میزان بازدهی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
3 پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتیین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
4 تحلیل شبکه سازمانی مدیریت مشارکتی نوزایی شهری در بافت تاریخی گرگان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 63
5 نقشه یابیQTLبرخی خصوصیات زراعی در سویاGlycine max (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تمایز چند رقم اصلاح شده سویا با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزیابی عملکرد لاین های امیدبخش سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی ومقایسه عملکرد ناحیه ای لاین های پیشرفته سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
5 بازجامعه پذیرسازی زندانیان در پرتو پیاده سازی رهیافت جرم شناسی محکومان زندانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
6 بازخوانی رابطه انسان، طبیعت و تکنولوژی معماری از منظر دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
7 بررسی امکان ایجاد لاین های جدید رقم کلارک از طریق تکنیک موتاسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی پایداری عملکرد لاین های پرمحصول سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی روابط بین صفات در سویا از طریق آمار چند متغیره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی ژنوتیپ های سویا با استفاده از تجزیه کلاستر در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی صفات و خصوصیات سویا با استفاده ازتجزیه به عامل ها درشرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی محرومیت های اجتماعی پسا زندان محکومان زندانی در ایران با رویکرد جرم شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
13 بررسی و ارزیابی اثرات چهار نوع باکتری سویا بر روی عملکرد وضعیت غده بندی در ارقام تجارتی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 بررسی و مقایسه آمار ههای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری عمومی و عکس العمل لاین های سویا به شرایط مختلف محیطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تبیین جایگاه انضباط شهری در محیط های شهری با رویکرد خرده فرهنگ های محله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 تبیین نقش حاکمیت محلی بر مدیریت شهری از طریق سرمایه های اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 تجزیه علیت عملکرد دانهء سویا در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تحلیلی بر عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهرها مطالعه موردی: منطقه 2 کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 خیابانهای قابل زندگی و چگونگی حفظ و ارتقا کیفیت زندگی در آنها(تیوریها و نظریه ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
21 شناسایی ژنوتیپ هخای متحمل به تنش خشکی در سویا با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 گسترش بافت ناموزون شهری و افزایش وقوع جرم (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران