دکتر صالح شهابی وند

دکتر صالح شهابی وند دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

دکتر صالح شهابی وند

Dr. Saleh Shahabivand

دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الیسیتورهای قارچی و مخمری بر تولید تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج در شرایط کشت درون شیشه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
2 Effect of leaf application of zinc oxide and zinc nanoparticle on growth and antioxidant enzymes activity in pharmaceutical plant basil (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
3 The Cadmium Toxicity in Helianthus annuus can be Modulated by Endosymbiotic Fungus (Piriformospora indica) (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 4، شماره: 1
4 The Cadmium Toxicity in Helianthus annuus can be Modulated by Endosymbiotic Fungus (Piriformospora indica) (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه شابیزک در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
6 تغییر در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه کاهو تحت تیمار قارچ Piriformospora indica و عنصر روی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات قارچ های هایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی گلوتاتیوى کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سویت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر آسکوربات کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 آنزیمها و رنگیزه های فتوسنتزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 استفاده از قارچ P. indica و سطوح مختلف روی برای افزایش رشد و جذب برخی از عناصر در کاهو (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 Bioinformatically study of D1 and D2 proteins in two species of Chlorella (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 Effect of endophytic fungus Piriformospora indica on Pb partitioning in safflower (Carthamus tinctorius L.) under Pb toxicity in soil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 Effect of humic acid in the stability of photosynthetic pigmentation of canola plant under salinity stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 Investigation of tropane alkaloid production and expression of pmt gene, in Atropa belladonna cell suspension culture treated with Piriformospora indica (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
9 Investigation the effect of humic acid on canola germination traits in salinity conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 Optimization of pectinase activityfrom Piriformospora indicaby sugar beet pulp (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
11 Production of pectinase from sugar beet pulp byPiriformospora indica under submerged fermentation (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
12 The changes in photosynthesis pigments and proline contents of safflower in response to endophyte fungus under different levels of lead in soil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
13 بررسی اثر تفاله چغندرقند بر تولید و فعالیت آنزیم پکتیناز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica و عنصر روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه کاهو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 تاثیر قارچ Piriformospora indica برروی شاخصهای رشدی،گیاه افتاب گردان تحت سمیت کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 تاثیرقارچ آندوفیت Piriformospora indica و عنصر روی بر کلروفیل کل و کارتنویید در گیاه کاهو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 تاثیرقارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی رشدگندم رقم سرداری 39 تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 توانایی قارچ Trichoderma hamatome در پالایش زیستی عنصر کادمیوم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 رفع دورمانسی دوگانه پوسته ای و جنینی بذر گیاه دارویی بذرالبنج با استفاده از برخی تیمارهایفیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
20 زیست پالایی عنصر نیکل توسط گونه ایی از Trichoderma sp (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 غنی سازی عنصر روی دربرگ کاهو با استفاده از قارچ اندوفیت و عنصر روی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی