سید احمد حبیب نژاد

 سید احمد حبیب نژاد استادیار دانشگاه تهران

سید احمد حبیب نژاد

seyed Ahmad Habib Nejad

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مولفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 20
2 بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
3 تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
4 تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 3، شماره: 4
5 حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
6 حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 14، شماره: 1
7 راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
8 مناسبات میان قلمرو دین و قانون گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 7
9 نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 6، شماره: 3
10 نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 26