دکتر سینا صادق فام

دکتر سینا صادق فام عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

دکتر سینا صادق فام

Dr. Sina SadeghFam

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین زاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
2 ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ترکیبات ازته در منابع تامین آب شرب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 34
3 ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب پذیری GALDIT اصلاح شده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
4 برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 71
5 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در انقباض ناگهانی جریان با سطوح آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
6 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک بالادست صفحه مشبک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
7 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در شیب شکن های قائم مجهز به صفحات مشبک افقی با جریان فوق بحرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
9 بررسی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس با استفاده از روش DRASTIC-L بهینه شده با الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
10 تاثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
11 کاربرد روش تابع پایه شعاعی به منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
12 مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیرریزشی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی زیرحوضه اهر برمبنای ترکیب چهارچوب های SINTACS و SI (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 استفاده از مدل های منطق فازی (مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی با استفاد از داده های شئوفیسیکی مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 استفاه از مدل سیستم استنتاج فازی (ANFIS) برای تخمین هدایت هیدرولیکی (مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 با بکارگیری داده های ژئوفیزیکی. مطالعه ANN تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی موردی: دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن های قائم مجهز به صفحات مشبک قائم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 بررسی تاثیر برهم کنش عوامل انسانی و طبیعی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی:حوضه آبریز ورزقان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 بررسی تئوری های جاری شدن و ارائه برنامه کامپیوتری برای رسم دایره فوهر و محاسبه تنش سه بعدی در روی صفحات دلخواه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
8 بررسی عددی تاثیر شیب دار کردن تاج سرریزهای لبه پهن بر مشخصات هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی عددی طول و ضخامت جداشدگی جریان پس از تغییر مسیر ناگهانی مقاطع بسته (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سلماس جهت مصرف شرب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 پهنهبندی و کنترل خطر سیلاب در رودخانه مهرانه رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 تعیین آسیب پذیری آبخوان سلماس با استفاده از شبکه عصبی-مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 تعیین پتانسیل فرونشست در دشت سلماس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 شبیه سازی سه بعدی استهلاک انرژی جریان در سرریز پلکانی سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
15 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی درتخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان با استفاده ازداده های ژئوفیزیکی مطالعه موردی:دشت مراغه - بناب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 مقایسه نتایج فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا و شبکه ی عصبی در روند یابی سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران