دکتر فرزین نصیری صالح

دکتر فرزین نصیری صالح استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دکتر فرزین نصیری صالح

Dr. Farzin Nasiri Saleh

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند برای مصارف شرب با استفاده از شاخص PIG و شاخص اصلاح شده LPIG مبنی بر AHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی آستانه حرکت ذرات و تغییرات زمانی غلظت رسوب در فرسایش ناشی از جریان رواناب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
3 بررسی اثر وجود منشا کارست بر سهم جریان پایه رودخانه با استفاده از مدل اصلاح شده نواحی اشباع SAM (مطالعه موردی حوضه کازرون و دشت برم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
4 بررسی تاثیر نحوه تخریب فیوزپلاگ بر دبی خروجی از مخزن سد (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 18
5 مدل سازی هیدرواقتصادی تاثیر کاهش بارش بر الگوی کشت و سود کشاورزان در حوضه آبریز طشک- بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
6 مدل سازی هیدرولوژی اجتماعی با تغییر اولویت های جامعه در حوضه آبریز طشک- بختگان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زمان اقامت آب در آبخوان با استفاده از مدل توده ای FLOWPC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی عملکرد مدل توزیعی MIKE SHE در شبیهسازی متوسط دبی روزانه جریان - مطالعه موردی : حوضه آبریز رودخانه قره سو اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی یکپارچه MIKE NAM در شبیه سازی بیلان آب حوضه آبریز رودخانه قره سو-اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی یکپارچه MIKE NAM در شبیه سازی متوسط دبی روزانه جریان (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قره سو – اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی کارایی مدل عددی SWAT در برآورد تغذیه منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان دشت سیلاخور در استان لرستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 ارزیابی منطقه ای عوامل موثردرشبیه سازی دبی رودخانه بیاتون دراستان لرستان با استفاده از مدل عددی SWAT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات رواناب در فرسایش بین شیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 بررسی اثرات امواج دریایی بر روی مدلهای با شکل هندسی غیراستاندارد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
9 بررسی چالش های به کارگیری داده های مورد نیاز برای مدل سازی هیدرولوژی اجتماعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی قابلیت استحصال آب از آبخوان دشت سیلاخور در استان لرستان با استفاده از نتایج بیلان حاصل از مدل عددی MODFLOW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی کاربردهای ایزوتوپ های زیست محیطی در مطالعات هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 تاثیر عرض کانال هادی بر نحوه شسته شدن خاکریز شسته شونده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 تحلیل جریان حوضه های فاقد آمار یا با آمار محدود با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی گسسته مکانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تعیین ابعاد حفره آب شکستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 تعیین محدوده و نوع مرزهای آبخوان دشت سیلاخور در استان لرستان و ارزیابی صحت آنها با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تهیه نقشه CN خاک بر اساس نتایج شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 شبیه سازی آورد رسوب با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 شبیه سازی آورد رسوب در حوضه های آبریز با استفاده از مدل HSPF (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 شبیه سازی دبی درحوضه ابریز رودخانه تالار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 شبیه سازی دبی رودخانه سیلاخور با استفاده از مدل عددی SWAT (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 شبیه سازی رسوب با استفاده از مدل WEPP درحوضه آبریز امامه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل HSPF مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه ابرو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 شبیه سازی رواناب بر مبنای عدم قطعیت پارامتر های مدل SWAT با استفاده از الگوریتم تطبیق ترتیبی عدم قطعیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 شناسایی پایگاههای الکترونیکی موتورهای کاوش اینترنت در علوم مهندسی عمران و مقایسة تطبیقی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
26 کاربرد روش PFAFSTETTER درمدل هیدرولوژیکی DBH برای تعیین زیرحوضه های رودخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز رودخانه قره سو در استان اردبیل با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HSPF (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 مطالعه آزمایشگاهی اثرات شیب و شدت بارندگی بر زمان شروع رواناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
29 مطالعه آزمایشگاهی اثرشیب برمشخصات جریان های ورقه ای ناشی ازبارندگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
30 معرفی مدلBTOPMC وکاربرد آن درشبیه سازی جریان حوضه فوجی کاوای ژاپن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 مقایس? دو روش تهیه داده های توزیعی دما در شبیه سازی سطح پوشیده از برفبا استفاده از یک مدل سطح خشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 مقایسه الگوریتم PSO و تکثیر علف هرز در بهینه سازی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
33 مقایسه دو روش تقلیل مقیاس زمانی بارش برای شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل سطح خشکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران