محمدرضا پورشفیعی

 محمدرضا پورشفیعی گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.

محمدرضا پورشفیعی

Mohammad R Pourshafie

گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.