دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی

دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی دانشیار دانشکده ریاضی،آمار و علوم كامپیوتر

دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی

Dr. Faranak Hosseinzadeh saljooghi

دانشیار دانشکده ریاضی،آمار و علوم كامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی هزینه و صرفه اقتصادی بر فرایندهای شبکه ای با منابع تقسیمی و منابع بازیابی شده از خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 19، شماره: 67
2 ارائه روشی نوین برای رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 3، شماره: 3
3 ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینه سیستم های شبکه ای، مطالعه موردی: شعب بانک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تامین صنایع رزین ایران با مدل تحلیل پوششی دادههای قطعی و فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
5 Developing Integrated Model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Data Mining to Evaluate Performance of Logistics Service Suppliers (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 4
6 Evaluation of the Effective Factors in Locating a Photovoltaic Solar Power Plant Using Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
7 Measuring interval efficiency in convex hull of data using data envelopment analysis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
8 Solar PV Power Plant Site Selection Using GIS-FFDEA Based Approach with Application in Iran (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
9 تخصیص منابع فازی در سیستم های دومرحله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 2
10 تعیین بهره ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله ای بر اساس سطح تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 2، شماره: 2
11 روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های راف فازی (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 6، شماره: 1
12 کارایی هزینه و بازده به مقیاس در یک زنجیره تأمین شبکه دومرحله‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
13 مجموعه فازی مردد و برخی گسترش های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 2
14 مدل برنامه ریزی چند هدفه برای تعیین کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تامین دو مرحله ای: مطالعه موردی شرکت های رزین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 2، شماره: 3
15 مدلی جدید برای تعیین ظرفیت تولید برپایه کارایی، قیمت و هزینه و تفکیک زیان ناشی از ظرفیت تولید و ناکارایی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 3
16 مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت واحدهای دارای تراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ابرکارایی در مدل های غیر شعاعی با داده منفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
3 ارائه الگویی با مقادیر صحیح برای واحدهای ناکارا در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 ارائه تکنیک وزن مشترک در مدل های تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 ارایه روش جدید تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 ارتباط نقاط اتکا و ابرصفحه های سازای مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
7 ارزیابی صرفه جویی اقتصادی با داده های بازه ای غیراختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
8 ارزیابی ظرفیت تولید با داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
9 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سه سطحی در حضور منابع مشترک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
10 ارزیابی عملکرد سیستم شبکه ای با بازخورد بین بخشها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
11 ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب بانک براساس مدلهای تصمیم گیری چند معیاره DEAHP مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان زابل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی کارایی درمدلهای غیرشعاعی و شعاعی تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
13 ارزیابی کارایی زنجیره تامین درحضور منابع مشترک با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
14 ارزیابی کارایی غیر محدب در تحلیل پوشش داده ها با داده نامطلوب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 ارزیابی و اولویت بندی روش های درمان بیماری دیابت نوع 1 و 2 با استفاده از روش الکتره گروهی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 استفاده از تحلیل پوششی داده های چندمعیاری MCDEA برای مسائل تخصیص مکان دریک محیط فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 استفاده از نرمهای مختلف در سنجش فاصله برای انتخاب الگو به کمک تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
19 الگوبرداری به کمک مدلهای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 اندازه گیری بهره وری با استفاده از تحلیل پوششی داد هها با داده های نادقیق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
21 اندازه گیری کارایی و بهره وری اداره کل امور عشایری با استفاده از تابع فاصله جهت دار(DDF) در DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
22 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس شرکت های تولید رزین در ایران براساس فرآیند تولید دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
23 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس فرآیند دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
24 اندازه گیری کارایی هزینه با مدل تحلیل پوششی داده های غیرمحدب و مجموعه های راف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
25 اهداف ثانویه برای محاسبه کارایی متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 POS-PROB AND NEC-PROB CONSTRAINED MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING MODELS (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
27 SBM فازی خاکستری در ماهیت خروجی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
28 SBM فازی خاکستری در ماهیت ورودی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
29 بازده به مقیاس راست و چپ در فرآیند دومرحله ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
30 بازده به مقیاس فرآیند تولید دومرحله ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
31 بررسی تابع فاصله جهت دار در حالت مدل جمعی با کمک اهداف ثانویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
32 بررسی داده صفر درمدل SBM وکاربرد آن در بورس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
33 بررسی صرفه جویی اقتصادی با داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
34 برنامه ریزی چند هدفه تصادفی فازی تقابلی : ماکزیمم سازی احتمال و الزام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 بکارگیری مدلهای بدون ورودیهای صریح و DEA-R در مدل تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
36 بهبودمدیریت تراکم با داده های فازی و متغیرهای صحیح (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
37 بهینه سازی زمان انتظار جراحی با درنظرگرفتن اولویت های پزشکی و محدودیت ظرفیت (مطالعه موردی: بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
38 پردازش دانش عصبی فازی در محیط های یادگیری هوشمند برای بهبودتشخیص دانش آموز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
39 پردازش دانش عصبی-فازی در محیط های یادگیری هوشمند برای بهبود تشخیص دانش آموز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
40 تاثیر شاخص های قانونمند بر تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
41 تحلیل پوشش داده های معکوس در مدل جمعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
42 تحلیل پوششی داده ها با مقادیر فازی صحیح (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
43 تحلیل پوششی داده های چند لایه ای و تبدیل آن به مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
44 تخصیص منابع با داده های اختیاری و غیر اختیاری با تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
45 تخصیص منابع فازی در سیستم دومرحله ای و کاربرد آن در ارزیابی بانک ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
46 تشخیص الگوی مناسب واحدهای ناکارا با استفاده از ادغام ورودی- ویژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
47 تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 تعیین سازمانها و واحدهای تصمیم گیری با بهره ورترین اندازه مقیاس براساس سطح تقاضا و ورودی معین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
49 تعیین قطر خط لوله گاز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
50 تعیین کارایی در تحلیل پوش یش داده فازی با تقریب نزدیک ترین بازه (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
51 تعیین نوع بازده به مقیاس راست و چپ در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
52 تغییر سطح ورودی ها و ارزیابی خروجی ها وقتی ورودی ها و خروجی ها به طور همزمان نامطلوبند با تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
53 حل دستگاه معادلات فازی با اعدادغیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
54 حل معادلات دیفرانسیل فازی با روش نیوتن کوتز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
55 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با بکارگیری مدل تلفیقی کراندار و تاپسیس در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
56 روش غیر پارامتری برای مطالعه صرفه جویی اقتصادی در حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاهها با داده های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
57 روشی جدید از تحلیل پوششی داده ها برای حل شبکه ترابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
58 روشی جدید برای تشخیص تراکم ورودی ها درواحدهای تصمیم گیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 روشی جدید برای حل شبکه ی ترابری با استفاده از تحلیل پوششی داده های چندمعیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
60 روشی جدید برای حل مساله حمل و نقل توسعه یافته با استفاده از DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
61 روشی جدید برای رتبه بندی واحدها با کارایی منفی در کارایی متقاطع با استفاده از تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
62 رویکرد تلفیقی گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و مدل سروکوال جهت بهینه سازی کیفیت خدمات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
63 طبقه بندی مدل های DEA دو مرحله ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
64 کارایی و بازده به مقیاس در DEA شبکه ای بصورت تک هدفه و چندهدفه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
65 کارایی و بازده به مقیاس شرکتهای تولید رزین ایران براساس تحلیل پوششی داده شبکه ای بصورت چند هدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
66 کاربرد توام روش فرایند سلسله مراتی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
67 مدل DEA با داده کیفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
68 مدل DEA دو مرحلهای با ورودیهای مشترک و اندازههای میانی قابل تغییر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
69 مدل SBM شبکه ای فازی شهودی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
70 مدل تحلیل پوششی داده های دومرحله ای با داده تصادفی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
71 مدل تحلیل پوششی داده های همزمان (SDEA) دو مرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
72 مدل راسل دو مرحله ای با شاخص میانی نامطلوب و دسترسی ضعیف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
73 مدلهای جدید غیر شعاعی جهت اندازه گیری کارایی بازه ای بر اساس مرز ناکارایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
74 مقایسه اندازه گیری کارایی در مدلهای شعاعی و غیر شعاعی با داده های نا دقیق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
75 مقایسه روشهای حل تحلیل پوششی داده های فازی با دیدگاه بهترین و بدترین کارایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
76 مقایسه مدل های ابرکارایی در DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
77 یک روش یکپارچه در تحلیل پوششی داده های دومرحله ای فازی شهودی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
78 یک مدل ترکیبی با استفاده از DEA و DA در ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها