حمیدرضا بور بور اژدری

 حمیدرضا بور بور اژدری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا بور بور اژدری

Hamid Reza Bur bur Ajdari

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.