محمد مهدی برادران خلخالی

 محمد مهدی برادران خلخالی عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه

محمد مهدی برادران خلخالی

عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.