دکتر ضیاءالدین باده یان

دکتر ضیاءالدین باده یان دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی

دکتر ضیاءالدین باده یان

Dr. Ziaedin Badehian

دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط برخی از خصوصیات درختی، توده جنگلی و فیزیوگرافی با میزان خشکیدگی بلوط ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 3
2 ارتباط عوامل فیزیوگرافی با تنوع گونه های چوبی و ذخیره کربن خاک در جنگل زاگرس میانی (پژوهش موردی: هشتاد پهلو - لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 3
3 برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی حسنگاویار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینه سفر فردی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
4 بررسی اثر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی بر تمایل افراد به مشارکت در مدیریت پایدار جنگل: استفاده از ابزار گواهی پایداری (مطالعه موردی بازار مبل یافت آباد - تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
5 بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج باز در پوپولتوم مقایسه ای ایستگاه خرم آباد (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 3
6 بررسی مقدار ترسیب کربن در زی توده هوایی برخی ارقام جنگلکاری شده صنوبر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
7 بکارگیری تصاویر ماهواره ای و پردازش شیء گرا در استخراج نقشه کاربری و پوشش زمین ها با هدف مدل سازی خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
8 تاثیر آتش سوزی بر تنوع گونه ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل های سردشت، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
9 تاثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات ثانویه در برگ بلوط ایرانی (Quercus brantii) مطالعه موردی: جنگل های زاگرس- استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
10 تاثیر خاک های آلوده به لجن نفتی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های چند گونه پهن برگ (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 4
11 تاثیر خصوصیات خاک در خشکیدگی درختان بلوط (Quercus brantii Lindi.‎) و بررسی پاسخ های اکوفیزیولوژیک این گونه به درجات مختلف خشکیدگی (پژوهش موردی: منطقه دادآباد در استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
12 ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
13 تعیین پایداری اکولوژیکی حوضه آبخیز کال‎شور با کاربرد ردپای اکولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
14 تعیین مطلوبیت رویشگاه سفید پلت (.Populus caspica Bornm) و مهمترین متغیر های اقلیمی تاثیر گذار بر پراکنش آن در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
15 تعیین و تحلیل کمی توده‎های‎ جنگلی بلوط در رابطه با فیزیوگرافی در منطقه ایل‎گوران کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
16 تغییرات برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و شاخص های فتوسنتزی در اثر گال در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: جنگل های زاگرس میانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
17 کاربرد اکسی تتراسایکلین، آمیکاسین و اریترومایسین در کنترل رشد میسیلیومی و جوانه زنی اسپور acerinum Rhytima عامل بیماری لکه قیری افرا پلت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
18 کاربرد روش نمونه برداری خطی (LIS) در مقایسه الگوهای سیمای سرزمین در جنگل های لرستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 2
19 مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ های اکوفیزیولوژیک آن (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه جنگلی حسن گاویار شهرستان نورآباد با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای (TCM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیت های انسانی در کاهش تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 ارزیابی کارایی برنامه LCM در پایش تغییرات تراکم پوشش گیاهی در حوزه آبخیز کاکارضا، استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
4 Using Protected Areas to Secure Forest Tree Genetic Diversity in Hyrcanian forest (Application to the endemic and endangered Populus caspica (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 برآورد ذخیره کربن درختان کاج بروسیا باغ فلاحت خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 برآورد مقدار ترسیب کربن در گونه های مختلف جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
7 بررسی آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک و اثرات آن بر انسان و گیاهان (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی اثرات سوء توسعه بر پوشش گیاهی اکوسیتم های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی ارتباط بین مدیریت پایدار و مدیریت اکوسیستم های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
10 بررسی برخی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 بررسی برخی از کاربردهای متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تاثیر خشکه دار بر کمیت و کیفیت تجدید حیات در مدیریت اکوسیستم های طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
13 بررسی تأثیر پدیده زوال بر برخی از خصوصیات ساختاری جنگل در زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی خط فقر و تعیین عوامل موثر در نا برابری درآمد روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 بررسی روش های ارزشگذاری کالاها و خدمات اکوسیستم جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
16 بررسی روشهای مبتنی بر هزینه جهت ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 بررسی محصولات فرعی جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی مقدماتی علل زوال بلوط در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
19 بررسی نقش فرهنگ و آموزش در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی وضعیت پارک جنگلی شهرستان نورآباد از منظر بازدیدکنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
21 پارک های جنگلی و فاکتورهای مؤثر بر تقاضای تفرجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 پالایش آفت کش های آترازین و لیندان: تکنیک گیاه پالایی و زیست پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع گونه های درختی، درختچه ای و ترسیب کربن خاک در جنگل زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل هشتاد پهلو لرستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
25 تعیین میزان ترسیب کربن در صنوبرکاری انجام شده در باغ کشاورزی خرم آباد وتاثیر آن بر روند مثبت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
26 تعیین میزان جذب دی اکسید کربن (CO2) دریک هکتار صنوبرکاری درشهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
27 خاک مناسب کشت گونه کنار (ziziphus spina-christi) در منطقه جنوب کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 درخت پالایی : استفاده از درختان در پالایش خاک های آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 شناخت گواهی محصولات غیر چوبی جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
30 کاربرد چارچوب حد قابل قبول تغییرات در تفرج و مسایلی غیر از گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
31 مروری بر طرح های گواهی جنگل و اهمیت آن در حفظ منابع جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
32 مروری بر مبانی ردپایاکولوژیک شهری و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 مروری بر مفاهیم و کلیات اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 معرفی ریزگردها و مهمترین خاستگاه های آن در جهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
35 معرفی مدل MIMES و قابلیت آن در تصمیم گیری های محیط زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
36 معرفی مهمترین کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستمهای جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 مفهوم و اهمیت تنوع زیستی در پایداری اکوسیستم ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 مقایسه میزان ذخیره کربن در لایه های آلی و معدنی خاک در توده های خالص وآمیخته راش(مطالعه موردی :جنگل خیرود کنار نوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
39 مقدمه ای بر توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر مفهوم ظرفیت برد تفرجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
40 مقدمه ای بر رهیافت حد قابل قبول تغییرات (LAC) به عنوان چهارچوبی در تعیین ظرفیت برد گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 نقش درختان در کاهش آلودگی های موجود در جو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار