دکتر محمد حسین نیک سخن

دکتر محمد حسین نیک سخن ستادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین نیک سخن

Dr. Mohammad hosein Niksokhan

ستادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر جریان حوضه آبریز رودخانه قره سو کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
3 استفاده از الگوریتم SUFI-۲ در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W۲ در شبیه سازی دمای مخزن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 برآورد کمی و پیش بینی کیفی پارامتر نیترات موجود در رواناب حوضه آبریز کن تحت شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 3
6 بررسی تأثیر پارامترهای مهم در مدل عددی یک‌بعدی انتقال آلاینده در حضور کلوئید در محیط متخلخل اشباع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 5
7 بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 2
8 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 1
9 تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
10 تحلیل مناقشه تامین حقابه محیط زیستی در سطح سازمان های تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
11 تخصیص بهینه بار آلودگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه و تحلیل تصمیم چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
12 تخصیص بهینه منابع آب با در نظر گرفتن اولویت های کاربران در استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
13 ترجمان مفهوم عدالت توزیعی در سیاست گذاری های تخصیص منابع آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
14 تعیین سهم انتشار گازهای منتشر شده از خودروها و برآورد میزان توزیع غلظت آلاینده CO در محیط بسته پارکینگ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
15 کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری براساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
16 لزوم بازگشت پذیر ساختن سیستم های زهکشی شهری تحت شرایط غیر قطعی آینده (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
17 مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل های شبیه ساز (مطالعه موردی:رودخانه گاماسیاب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
18 مروری بر سیستم های زهکشی پایدارشهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبخیز دماوند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی بر روی کمیت و کیفیت رواناب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
3 ارزیابی آسیب پذیری و اطمینان پذیری شبکه جمع آوری آب های سطحی در مواجه با سیلاب شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۰شهرداری تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 ارزیابی آسیبپذیری آبخوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 ارزیابی پدیده های خشکسالی و ترسالی در شهر میناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
6 ارزیابی چگونگی عملکرد بام سبز بر کیفیت رواناب های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
7 ارزیابی چگونگی عملکرد بام سبز برکیفیت رواناب های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
8 انتخاب سامانه های تصفیه و بازیافت لجن مبتنی بر شاخص ارزش درتصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
9 Chlorine risk assessment in emergency situation in water distribution network (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 برآورد رواناب وهیدروگرافت واحدمصنوعی به روش SCS درحوضه های آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز تهم چای) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
11 برآورد ضرایب انتشار نیتروژن و فسفر در بخش کشاورزی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه دریاچه زریبار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
12 بررسی اثر به کارگیری بهترین راهکارهای مدیریتی بر کمیت وکیفیت سیلاب های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
13 بررسی اثر تغییراقلیم بردماوبارش باکمک مدل LARS-WG5.5 وپیش بینی خشکسالی شهرایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 بررسی پراکنش تولید آلودگی نفتی در اثر چاههای نفت آذربایجان در دریای خزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی تاثیر بهترین راهکارهای مدیریتی برکمیت وکیفیت رواناب شهری (مطالعه موردی: نهرفیروز آبادی شهرتهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
16 بررسی تاثیر تغییر هیدروگراف جریان بر روند فرسایش و رسوبگذاری رودخانه کارون (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 بررسی تغییرات تراز سطح آب منطقه بندر و تالاب انزلی تحت تاثیر آرایش جدید موج شکن های بندر انزلی توسط مدل MIKE-21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 بررسی تغییرات جامدات معلق در روانابهای شهری در زمان وقوع باران مطالعه موردی:نهر فیروزآبادی شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی تغییرات سطح آب و مساحت تالاب انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 بررسی تغییرات فرم بستر آبراهه ناشی از برداشت شن و ماسه در رودخانه های فصلی )مطالعه موردی رودخانه جاماش( (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 بررسی توزیع زمانی ومکانی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت اراک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی روند سالانه ردپای آب در تولید جو (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
23 بررسی عددی الگوی پخش سیلاب درمخروط افکنه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی عملکرد بهترین راهکارهای مدیریتی بر روی کمیت و کیفیت رواناب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 به دست آوردن الگوی جزرومدی و ترازسطح آب درتالاب شادگان با استفاده ازمدل هیدرودینامیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری در جانمایی ابزارهای توسعه ی کم اثر تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
27 بهره برداری کمی وکیفی ازمنابع آبهای سطحی وزیرزمینی حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 بهینه سازی تخصیص ازمخزن سدبااستفاده زاالگوریتم ژنتیک وتاکیدبرتامین جریان زیستی رودخانه( مطالعه موردی: زاینده رود) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
29 بهینه سازی چند هدفه ابزارهای توسعه ی کم اثر جهت مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری ( منطقه ی مورد مطالعه: منطقه ده شهرداری تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
30 پهنهبندی سیلاب رودخانه ذیلکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
31 پیوند آب، انرژی و غذا: راه حلی برای تنش آبی در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
32 تاثیر زمانی کاربری های مختلف برکیفیت آب دریاچه زربیار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
33 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها: کاربرد بازی های همکارانه و مجموع صفر فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
34 تحلیل ساختار فدرت و الگوی روابط در شبکه سازمان های مرتبط با مدیریت کمی ـ کیفی آب از سد ایلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
35 تحلیل نیاز تامین نشده آب شرب سد لتیان با استفاده از روش مقیاس تصمیم با لحاظ نمودن سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
36 تحلیل و مدیریت سیستم های انتقال آب بین حوضه ای با رویکرد آب مجازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تخصیص بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با لحاظ هزینه و شاخص بی عدالتی با استفاده از MOPSO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
38 تخصیص بهینه بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با استفاده از الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیه ی بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با رویکرد تجارت مجوزها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 تدوین قوانین تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه‌ها در زمان واقعی: کاربرد شبکه‌های بیزی و بازی‌های همکارانه مجموع صفر فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 تعیین حداقل تاثیر ایجاد سدهای حوضه آبریس زرینه رود بر حقابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
42 تعیین حداکثر بار مجاز تخلیه در رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
43 تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب با استفاده از مدل عددی و برآورد اثر میزان برداشت (مطالعه موردی: دشت مال خلیفه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 تعیین کاربری اراضی حاشیه رودخانه در مناطق کوهستانی با روش طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 تلفیق سیستم اطلاعات مکانی و تصمیم گیری چند معیاره به منظور تشخیص مناطق مستعد سیل (مطالعه موردی: حوضه میاندوآب) (دریافت مقاله) همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان
46 توسعه بازارهای مجوز انتشار آلودگی با استفاده و تخصیص مجدد زهاب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 توسعه روش مناسب برآورد حداکثر آبدهی لحظه ای در حوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه های دربند وگلابدره) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
48 توسعه سیاست های اقتصادی ،انگیزشی مدیریت کیفی رودخانه با رویکرد شارژهای انتشار آلودگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
49 توسعه سیاستهای بهره برداری از مخزن به منظور مدیریت سیلاب با رویکرد پویایی سیستمها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
50 رتبه بندی و حساسیت سنجی پارامترهای نورم در سناریوی دفن در زمین (خاکچال) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
51 شناسایی مناطق بحرانی از منظر انتقال مواد مغذی در حوضه آبخیز دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
52 کاربرد تئوری بازی‌ها در تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه‌ها و تخصیص مجدد هزینه‌های تصفیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 متدولوژی ارزیابی ریسک سیلاب در پایین‌دست سدها با استفاده از منحنی‌های عمق آب- خسارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 محاسبه بار بستر در رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 مدلسازی جریانات جذر و مدی در خور موسی و بررسی پراکنش آلودگی حاصل از تخلیه پساب در آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 مدلسازی هیدرودینامیک جریانات سطحی دریای خزردرماه آگوست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
57 مدیریت کیفیت آب رودخانه ازطریق تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی بالحاظ نمودن سرشاخه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
58 مدیریت کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل های تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 مدیریت کیفیت آب رودخانه‌ بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل‌های تجارت مجوز‌های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 مدیریت مصرف آب شهری با استفاده از مدل سازی پویای سیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 مدیریت یکپارچه آبهای سطحی حوضه آبریز ارومیه بابرنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
62 معرفی و مقایسه مدل های LARS-WG و SDSM به منظور ریز مقیاس سازی پارامترهای زیست محیطی در مطالعات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
63 نگرش مدیریتی به طراحی و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با هدف استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست