ابوذر امیدی

 ابوذر امیدی

ابوذر امیدی

Abozar Omidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.