حسین عباسپور

 حسین عباسپور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

حسین عباسپور

Hosein Abaspour

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تنش سرما و اثر آن بر سنتز هورمون اسید آبسیزیک از طریق بررسی بیان ژن و تغییرات آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum Red Cloud) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز (Calendula officinalis L.) وپرولین در گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
2 اثر عصاره گیاه جغجغک Vaccaria oxyodontha Boiss بر آنزیم های آنتی اکسیدانی کلیه رت بیمار تحت تاثیر سمیت تتراکلرید کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر غلظت های مختلف سالیسلیک اسید برصفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj.– Shost) در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 اثر غلظت های مختلف سالیسلیک اسید و نانوکلات روی بر میزان تیمول جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
5 اثر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost) درشرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
6 اثر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر میزان تیمول جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
7 اثر غلظت های مختلف نانوکلات روی بر میزان صفات مورفولوژیک جداکشت های گیاه آویشن تالشی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
8 اثر غلظتهای مختلف هورمونهای NAA+KIN برمیزان هایپرسین در گیاه گل راعی تحت شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
9 اثر محلول پاشی پراکسیدهیدروژن و -24اپی- براسینواسترویید در کاهش صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی بر گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 اثر میکوریز Glomus mosseae و براسینواستروئید بر سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی آنیسون (Pimpinella anisum L) تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
11 اثرات برهم کنش سرب و اسکوربیک اسید بر رشد و برخی فرایندهای فیزیولوژیک (.Glycine max L) درگیاه سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
12 اثرات تاریخ کاشت و محلولپاشی پتاسیم بر روی غلظت رنگیزه های فتوسنتزی سورگوم علوفه ای درمنطقه سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
13 اثرات سمی آلومینیم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان،محتوی پروتئین و الگوی الکتروفورزی پلی پپتیدها در رقم های مختلف لوبیا قرمز L Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
14 اثرات سمیت سرب درگیاه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
15 اثرتنش آلومینیم بر جوانه زنی وتغذیه مواد معدنی در ارقام لوبیا قرمز باحساسیت متفاوت نسبت به آلومینیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 ارائه راهکارهای محیطی بر عوامل بازدارندگی حضور زنان در فضاهای شهری (نمونه موردی: لبه کناری رودخانه صوفی چای شهر مراغه) (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی 12 واریته سیب (Malus domestica Borkh) با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در ژنوتیپ های یولاف با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
19 ارزیابی روشهای بهینه سازی متداول در طراحی سیستمهای فضایی به منظور بکارگیری درطراحی سیستمی ماهواره (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
20 اصول کاربرد استفاده از مصالح در راستای معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
21 انتخاب بهترین غلظت و ریزنمونه مناسب جهت تولید کالوس و باززایی مستقیم در گیاه گل راعی(Hypericum perforatum) تحت شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
22 بررسی آسیب ها و تأثیر بلند مرتبه سازی در شکل یابی بدنه شهری بی هویت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
23 بررسی آسیب ها و تأثیر بلند مرتبه سازی در شکل یابی بدنه شهری بی هویت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
24 بررسی اتنوفارماکولوژیکی، فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی عصاره ھای مختلف اندام ھای گیاه دارویی گیاه یونجه زرد Melilotus officinalis L. در رویشگاه چھارباغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
25 بررسی اثر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز بر شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فنول و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران درمحیط کشت بافت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
27 بررسی اثر داروی گیاهی دارچین بر روی انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی اثر سلنیوم و اسید آسکوربیک بر برخی فرایندهای های فیزیولوژیکی گیاهان نخودPisum sativum L در معرض سرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
29 بررسی اثر عصاره گیاه ترتیزک باتلاقی Cardamine ulignosa بر آنزیم های آنتی اکسیدانی کلیه رت مواجه شده با تتراکلرید کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 بررسی اثر غلظت های مختلف هورمونی بر میزان کالوس دهی جنین ارقام پنبه در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 بررسی اثر غلظتهای مختلف تنظیم کنندههای رشد (هورمون های رشد) برجداکشتهای میخک قرنفل Dianthus barbathus در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی اثر کادمیوم بر طول اندام زمینی و هوایی و میزان جذب در اندام هوایی در گیاه تاجریزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 بررسی اثر کادمیوم بر وضعیت سیتوژنتیکی گیاه تاج ریزی (Solanm nigrum L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید (SNP) و روی بر برخی از پارامترهای رشد گیاه بارهنگ Plantago major L. (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 بررسی اثر میکوریز Glomus mosseae و براسینواسترویید بر مکانیسم فتوسنتز آنیسون (Pimpinella anisum L.) تحت شرایط تنش کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
36 بررسی اثرات تنش خشکی و کود ازت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کرچک (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
37 بررسی اثرحفاظت آنتی اکسیدانی عصاره مان گیاه شکرتیغال (Echinopspersicus) دربرابر سمیت ناشی از تترا کلرید کربن در کلیه موش صحرایی نر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 بررسی اثرکادمیوم برمیزان پروتئین ها دراندام هوایی گیاه تاجریزی Solanum nigrum L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
39 بررسی ارتباط آلل های S ژن vacA هلیکوباکترپیلوری در بیماری های گوارشی استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
40 بررسی الگوی بیان ژنPRI-1 در ارقام اجیلوپس تاوشی و تجن در تعامل با قارچP. Triticina (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی بیان ژن های FeSOD و SINCED1 به روش Real Time-PCR و برخی خواص فیزیولوژیکی گوجه فرنگی (.Solanum lycopersicum L) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
42 بررسی بیان ژنLIP در دو رقم آجیلوپس تاوشی و تجن در برابر زنگ قهوه ای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی بیان ژنPR3در دو رقم آجیلوپس تاوشی و تجن در برابر زنگ قهوه ای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی پیش تیمار اسید سالیسیلیک برروی خصوصیات کیفی علوفه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
45 بررسی تاثیر پیش تیمار های جوانه زنی و نش شوری بر کمیت و کیفیت جوانه زنی بذر کلزا رقم اکاپی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
46 بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
47 بررسی تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تکثیر گوجه فرنگی گیلاسی Lycopersicon esculentum var.cerasiforme از طریق تکنیک کشت بافت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 بررسی تأثیر غلظت های مختلف هورمون رشد BAP بر کشت بافت گل راعی (Hypericum perforatum) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
49 بررسی تأثیر محلولپاشی سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت بر بهبود علوفه سیلویی هیبرید ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
50 بررسی تداخل سیگنالی براسینواسترویید ها با دیگر هرومون ها در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
51 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
52 بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
53 بررسی جوانه زنی بذور گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری (Calendula officinalis L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
54 بررسی سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گیاه گل راعی در شرایط دورن شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
55 بررسی عملکردروغن کرچک Ricinuscommunis در فواصل مختلف آبیاری و مقادیر مختلف کود ازت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
56 بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپ های مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جداشده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان کردکوی به روش PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
57 بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی سیانوباکتری Anabaena sp. جدا شده از تالاب های استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
58 بررسی کشت بافت و اثر هورمون BAP بر روی صفات فیزیولوژیک گیاه گل راعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
59 بررسی مقایسه بیان ژن های دفاعی PR1-1 ، PR2 ، PR3 ، PR5 در ارقام اجیلوپس تاوشی و تجن پس از الودگی با قارچ P. Triticina (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 بررسی میزان جذب نانو اکسید روی در ریه موش سوری ماده نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
61 بررسی میزان مارکرهای اکسیداسیون پروتئینها در بیماران دیابتی مبتلا به کاتاراکت و مقایسه با گروه شاهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
62 بررسی واکنش ریزنمونه های مختلف رقم پنبه ساحل به غلظت های هورمونی محیط کشت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
63 برریس تاثیر تنش شوری و آسکوربات برجوانه زنی و پارامترهای رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
64 بکارگیری تکنیک کشت بافت برای ذخیره ژنتیکی گیاه گل راعی (Hypericum perforatum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
65 بهینه سازی کشت بافت گل راعی به منظور تحریک تولید هایپرسین با استفاده الیسیتورهای زیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
66 تاثیر تنش خشکی بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران درمحیط کشت بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گل راعی تحت شرایط کشت بافت با استفاده از ریز نمونه برگ و ساقه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
68 تاثیر غلظت های مختلف هورمون2.4-D+BAP و NAA+KIN بر تحریک میزان تولید هایپرسین در گیاه گل راعی تحت شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
69 تاثیرات محیطی رودخانه ها بر پایداری شهری و معماری نمونه تحلیلی رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
70 تأثیر غلظت های مختلف هورمونهای D+BAPـ2.4 بر تحریک تولید هایپرسین در گیاه گل راعی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 تراریختی گیاه تربچه Raphanus Sativus L توسط آگروباکتریوم رایزوژنز و بررسی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
72 تولید آنتوسیانین توسط کشت ریشه مویین تربچه Raphanus Sativus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
73 جداسازی و شناسایی قارچ های همراه بوته پنبه دو منطقه پنبه کاری کشور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
74 ریز ازدیادی گوجه فرنگی گیلاسی Lycopersicon esculentum var.cerasiforme با استفاده از تکنیک کشت بافت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
75 شرایط استخراج بهینه DNA درگیاه دارویی کرچک با ترکیبات پلی فنولی بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
76 گیاهشناسی، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی .Kelussia odoratissima M (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
77 مروری بر اثرات فیزیولوژیکی براسینواستروییدها و بهبود تحمل تنش در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
78 مروری بر تاثیر محیط بر ترکیبات ثانویه و تنظیم بیان ترپن سنتاز ها در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
79 مطالعه تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های یولاف (Avena sativa) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
80 مطالعه خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ در دو فصل گلدهی و میوه دهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
81 مقایسه ترکیب رنگیزه ای برگ ها ، مقدار قندها و محتوای پرولین در رقم های مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران