سیّدمحمدهادی ایازی

 سیّدمحمدهادی ایازی معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت

سیّدمحمدهادی ایازی

Seyedmihammadhadi Ayazi

معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.