دکتر رسول اجل لوئیان

دکتر رسول اجل لوئیان گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر رسول اجل لوئیان

Dr. rasoul Ajal Looian

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.