دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

Dr. Mohammadali Zarechahoki

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قابلیت مراتع کوهستانی درمیان خراسان جنوبی برای بهره برداری از گیاهان دارویی بر مبنای شاخص های اکولوژیکی و تکیه بر دانش بومی بهره برداران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 1
2 استفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی اثر اجرای طرح های مرتعداری بر تنوع گونه ای گیاهان در مراتع شهرستان سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 15
4 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
5 پرداخت برای خدمت های بوم نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 2
6 تاثیر شدت چرا بر ویژگی های پوشش گیاهی اطراف منابع آب، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
7 تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 2
8 ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 3
9 مدل سازی ریسک کاهش تنوع و انقراض گونه های گیاهی در پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
10 مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
11 معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 23
12 معیارها و شاخص های موثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 1
13 مقایسه خوش خوراکی چند گونه مرتعی برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
14 واکاوی ارزش عملکردی بوم نظام های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
15 واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
16 واکاوی عاملهای محیطی و مدیریتی موثر بر پایداری زیست بو مهای مرتعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
2 ارزیابی اثرات جاده سازی بر وزن مخصوص ظاهری خاک (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 ارزیابی اثرات حفاظت بر تغییرات تخلخل خاک (مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 ارزیابی طبقهبندی اقلیمی استان سمنان با هشت روش مختلف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
6 انجام مطالعات منابع آب با استفاده از GIS در البرز جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 اهمیت ارزش گذاری برای خدمات اکوسیستم مرتع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
8 اهمیت تنوع زیستی در تالاب ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
9 اهمیت توجه به خدمات اکوسیستم تالاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
10 اهمیت توجه به دانش بومی و جوامع محلی، در برنامه ریزی برای محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
11 اهمیت مشارکت جوامع محلی و دانش بومی ،در مدیریت پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
12 بررسی برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه برگ بویی زاگرسی (Daphne mucronata)در مراتع روستای قلعه قدم سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفید(Astragalus gossypinus)در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفیدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
15 بررسی تاثری خصوصیات توپوگرافی بر تنوع گونه ای در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
16 بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
17 بررسی تاثیر برخی خصوصیات خاکی و اقلیمی بر توزیع جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
18 بررسی تأثیر برخی ویژگی های خاک بر روی پراکنش جوامع گیاهی مراتع طالقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
19 بررسی تأثیر خصوصیات ادافیکی خاک و عوامل فیزیوگرافی بر روی تراکم گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
20 بررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیرونیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
21 بررسی خصوصیات رویشگاهی موسیرایرانی(Allium hirtifolium Boiss) در گلستانکوه خوانسار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی در مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی رابطه درصد سنگر یزه و تنوع زیستی گیاهان با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
24 بررسی شرایط محیطی لازم جهت حضور و استقرار گونه دارویی Thymus kotschyanus در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
25 بررسی قوانین مدیریت مراتع ایران و مقایسه آن با برخی از قوانین مدیریت مراتع و چراگاه های آمریکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 بررسی مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
27 بررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونه Astragalus و Astragalus paralogues gossypinus در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 بررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونهAstragalus gossypinus و Astragalus paralogues درمراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
31 بررسی ویژگیهای آماری ایستگاه هواشناسی استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
32 پیامدهای فعالیتهای انسان بر محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
33 تعیین تناسب مرتع برای زنبورداری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تلفیق شاخصهای توصیف کننده شکل در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
35 جذابیت های گردشگری در مرتع (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 رویکردجامعه محور درمدیریت منابع طبیعی و محیط زیست گامی درجهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
37 شناسایی مواد متشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل مطالعه موردی مراتع شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
38 ضرورت بازنگری جایگاه قنات بعنوان الگوی پایدار مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
39 فلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان رویشگاه هیر (مطالعه موردی: شرق شهرستان هیر- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 کاربرد پلات های چند مقیاسی:لزوم بازاندیشی در روش های عرصه ای اندازه گیری تنوع گونه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 کاربرد روش ی زمین آمار چند متغیره در برآورد بارندگی فصلی و سالانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 گیاهان دارویی کویر ابر کوه یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 مدل سازی تخریب پوشش گیاهی با استفاده از شاخص تنوع زیستی سیمپسون مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
44 مدل سازی رابطه بین ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 مطالعه اتنوبوتانی گیاهان منطقه تفتان واقع در شمال شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
46 مطالعه تغییرات خصوصیات سطحی خاک در امتداد گرادیان شدت چرا اطراف منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
47 مطالعه تنوع زیستگاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
48 مطالعه تنوع زیستی پوشش گیاهی مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی آرتون) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
49 مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 معرفی برخی گونه های گیاهی مقاوم به خشکی برای منظرسازی حاشیه بزرگراه های استان تهران (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
51 معرفی پلات چند مقیاسی C :اندازه گیری تنوع گونه ای در مرتع کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
52 معرفی پلات ویتاکرتعدیل شده فشرده: اندازه گیری تنوع گونه ای درمرتع کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
53 معرفی روش آنتروپی حداکثر به عنوان ابزاری برای مدلسازی پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی مناطق بیابانی (مطالعه موردی:مراتع اشتهارد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
54 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
55 معرفی گیاهان دارویی منطقه لار آبسر در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
56 مقایسه تنوع و غنای گونه ای در تیپ های رویشگاهی مراتع جنوب استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
57 موادمتشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl درمراتع استان اردبیل مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر رویشگاه دربند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها